Ships

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ship.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ship.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 10:11

Also, the ships of Hiram, which brought gold from Ophir, brought great quantities of almug wood and precious stones from Ophir.


ഔഫീരിൽനിന്നു പൊന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഹീരാമിന്റെ കപ്പലുകൾ ഔഫീരിൽനിന്നു അനവധി ചന്ദനവും രത്നവും കൊണ്ടുവന്നു.


Isaiah 2:16

Upon all the ships of Tarshish, And upon all the beautiful sloops.


ഉറപ്പുള്ള എല്ലാമതിലിന്മേലും എല്ലാതർശീശ് കപ്പലിന്മേലും മനോഹരമായ സകലശൃംഗാര ഗോപുരത്തിന്മേലും വരും.


Isaiah 60:9

Surely the coastlands shall wait for Me; And the ships of Tarshish will come first, To bring your sons from afar, Their silver and their gold with them, To the name of the LORD your God, And to the Holy One of Israel, Because He has glorified you.


ദൂരത്തുനിന്നു നിന്റെ മക്കളെ അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയുമായി നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്നും അവൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയിരിക്കകൊണ്ടു യിസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു ദ്വീപുവാസികളും തർ‍ശീശ് കപ്പലുകൾ ആദ്യമായും എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Ships?

Name :

Email :

Details :×