Ships

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of ship.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ship.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 48:7

As when You break the ships of Tarshish With an east wind.


നീ കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ടു തർശീശ് കപ്പലുകളെ ഉടെച്ചുകളയുന്നു. നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നേ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നഗരത്തിൽ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവം അതിനെ സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമാക്കുന്നു. സേലാ.


Psalms 104:26

There the ships sail about; There is that Leviathan Which You have made to play there.


അതിൽ കപ്പലുകൾ ഔടുന്നു; അതിൽ കളിപ്പാൻ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ലിവ്യാഥാൻ ഉണ്ടു.


Revelation 8:9

And a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed.


സമുദ്രത്തിൽ പ്രാണനുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്നു ചത്തുപോയി; കപ്പലുകളിലും മൂന്നിലൊന്നു ചേതം വന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ships?

Name :

Email :

Details :×