Ships

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of ship.
  2. Third-person singular simple present indicative form of ship.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 48:7

As when You break the ships of Tarshish With an east wind.


നീ കിഴക്കൻ കാറ്റുകൊണ്ടു തർശീശ് കപ്പലുകളെ ഉടെച്ചുകളയുന്നു. നാം കേട്ടതുപോലെ തന്നേ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നഗരത്തിൽ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു; ദൈവം അതിനെ സദാകാലത്തേക്കും സ്ഥിരമാക്കുന്നു. സേലാ.


Isaiah 2:16

Upon all the ships of Tarshish, And upon all the beautiful sloops.


ഉറപ്പുള്ള എല്ലാമതിലിന്മേലും എല്ലാതർശീശ് കപ്പലിന്മേലും മനോഹരമായ സകലശൃംഗാര ഗോപുരത്തിന്മേലും വരും.


Numbers 24:24

But ships shall come from the coasts of Cyprus, And they shall afflict Asshur and afflict Eber, And so shall Amalek, until he perishes."


കിത്തീംതീരത്തുനിന്നു കപ്പലുകൾ വരും; അവ അശ്ശൂരിനെ താഴ്ത്തും, ഏബെരിനെയും താഴ്ത്തും. അവന്നും നിർമ്മൂലനാശം ഭവിക്കും


×

Found Wrong Meaning for Ships?

Name :

Email :

Details :×