Shorn

Show Usage

Pronunciation of Shorn  

   

English Meaning

  1. A past participle of shear.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുറിച്ചുമാറ്റിയ (രോമവുംമറ്രും) - Murichumaattiya (romavummarrum) | Murichumattiya (romavummarrum)
× മുണ്‌ഡിതനായ - Mundithanaaya | Mundithanaya
× മുറിച്ചുമാറ്റിയ - Murichumaattiya | Murichumattiya
×
× അനാവശ്യാംശങ്ങള്‍ എടുത്തുകളഞ്ഞ - Anaavashyaamshangal‍ Eduththukalanja | Anavashyamshangal‍ Eduthukalanja

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 4:2

Your teeth are like a flock of shorn sheep Which have come up from the washing, Every one of which bears twins, And none is barren among them.


നിന്റെ പല്ലു, രോമം കത്രിച്ചിട്ടു കുളിച്ചു കയറിവരുന്ന ആടുകളെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്നും മച്ചിയായിരിക്കാതെ എല്ലാം ഇരട്ടപ്രസവിക്കുന്നു.


1 Corinthians 11:6

For if a woman is not covered, let her also be shorn. But if it is shameful for a woman to be shorn or shaved, let her be covered.


സ്ത്രീ മൂടുപടമിടുന്നില്ലെങ്കിൽ മുടി കത്രിച്ചുകളയട്ടെ. കത്രിക്കുന്നതോ ക്ഷൗരം ചെയ്യിക്കുന്നതോ സ്ത്രീക്കു ലജ്ജയെങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ടുകൊള്ളട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Shorn?

Name :

Email :

Details :×