Shoulders

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shoulder.
  2. The two shoulders and the upper portion of the back.
  3. Capacity for bearing a task or blame.
  4. Third-person singular simple present indicative form of shoulder.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× shoulder എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Shoulder Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Shoulder Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 3:5

Next to them the Tekoites made repairs; but their nobles did not put their shoulders to the work of their Lord.


അവരുടെ അപ്പുറം തെക്കോവ്യർ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; എന്നാൽ അവരുടെ ശ്രേഷ് ന്മാർ കർത്താവിന്റെ വേലെക്കു ചുമൽ കൊടുത്തില്ല.


Exodus 28:12

And you shall put the two stones on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the LORD on his two shoulders as a memorial.


കല്ലു രണ്ടും ഏഫോദിന്റെ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിന്മേൽ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഔർമ്മക്കല്ലായി വെക്കേണം; അഹരോൻ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ പേർ ഔർമ്മക്കായി തന്റെ രണ്ടു ചുമലിന്മേലും വഹിക്കേണം.


1 Samuel 9:2

And he had a choice and handsome son whose name was Saul. There was not a more handsome person than he among the children of Israel. From his shoulders upward he was taller than any of the people.


അവന്നു ശൗൽ എന്ന പേരോടെ യൗവനവും കോമളത്വവുമുള്ള ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; യിസ്രായേൽമക്കളിൽ അവനെക്കാൾ കോമളനായ പുരുഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു; അവൻ എല്ലാവരെക്കാളും തോൾമുതൽ പൊക്കമേറിയവൻ ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Shoulders?

Name :

Email :

Details :×