Shoulders

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shoulder.
  2. The two shoulders and the upper portion of the back.
  3. Capacity for bearing a task or blame.
  4. Third-person singular simple present indicative form of shoulder.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× shoulder എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Shoulder Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Shoulder Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 12:6

In their sight you shall bear them on your shoulders and carry them out at twilight; you shall cover your face, so that you cannot see the ground, for I have made you a sign to the house of Israel."


അവർ കാൺകെ നീ അതു തോളിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടു ഇരുട്ടത്തു യാത്രപുറപ്പെടേണം; നിലം കാണാതവണ്ണം നിന്റെ മുഖം മൂടിക്കൊള്ളേണം; ഞാൻ നിന്നെ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്നു ഒരു അടയാളം ആക്കിയിരിക്കുന്നു.


1 Samuel 10:23

So they ran and brought him from there; and when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward.


അവർ ഔടിച്ചെന്നു അവിടെനിന്നു അവനെ കൊണ്ടുവന്നു. ജനമദ്ധ്യേ നിന്നപ്പോൾ അവൻ ജനത്തിൽ എല്ലാവരെക്കാളും തോൾമുതൽ പൊക്കമേറിയവനായിരുന്നു.


Exodus 28:12

And you shall put the two stones on the shoulders of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. So Aaron shall bear their names before the LORD on his two shoulders as a memorial.


കല്ലു രണ്ടും ഏഫോദിന്റെ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിന്മേൽ യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു വേണ്ടി ഔർമ്മക്കല്ലായി വെക്കേണം; അഹരോൻ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ അവരുടെ പേർ ഔർമ്മക്കായി തന്റെ രണ്ടു ചുമലിന്മേലും വഹിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Shoulders?

Name :

Email :

Details :×