Showers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shower.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 24:8

They are wet with the showers of the mountains, And huddle around the rock for want of shelter.


അവർ മലകളിൽ മഴ നനയുന്നു; മറവിടം ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ പാറയെ ആശ്രയിക്കുന്നു.


Zechariah 10:1

Ask the LORD for rain In the time of the latter rain. The LORD will make flashing clouds; He will give them showers of rain, Grass in the field for everyone.


പിന്മഴയുടെ കാലത്തു യഹോവയോടു മഴെക്കു അപേക്ഷിപ്പിൻ ; യഹോവ മിന്നൽപിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവല്ലോ; അവൻ അവർക്കും വയലിലെ ഏതു സസ്യത്തിന്നുംവേണ്ടി മാരി പെയ്യിച്ചുകൊടുക്കും.


Deuteronomy 32:2

Let my teaching drop as the rain, My speech distill as the dew, As raindrops on the tender herb, And as showers on the grass.


മഴപോലെ എന്റെ ഉപദേശം പൊഴിയും; എന്റെ വചനം മഞ്ഞുപോലെയും ഇളമ്പുല്ലിന്മേൽ പൊടിമഴപോലെയും സസ്യത്തിന്മേൽ മാരിപോലെയും ചൊരിയും.


×

Found Wrong Meaning for Showers?

Name :

Email :

Details :



×