Showers

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of shower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shower.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 24:8

They are wet with the showers of the mountains, And huddle around the rock for want of shelter.


അവർ മലകളിൽ മഴ നനയുന്നു; മറവിടം ഇല്ലായ്കയാൽ അവർ പാറയെ ആശ്രയിക്കുന്നു.


Micah 5:7

Then the remnant of Jacob Shall be in the midst of many peoples, Like dew from the LORD, Like showers on the grass, That tarry for no man Nor wait for the sons of men.


യാക്കോബിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ പലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ യഹോവയിങ്കൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുപോലെയും മനുഷ്യന്നായി താമസിക്കയോ മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്കായി കാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലിന്മേൽ പെയ്യുന്ന മാരിപോലെയും ആകും.


Ezekiel 34:26

I will make them and the places all around My hill a blessing; and I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing.


ഞാൻ അവയെയും എന്റെ കുന്നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിവേക്കും; ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴപെയ്യിക്കും; അതു അനുഗ്രഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Showers?

Name :

Email :

Details :×