Showers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shower.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 10:1

Ask the LORD for rain In the time of the latter rain. The LORD will make flashing clouds; He will give them showers of rain, Grass in the field for everyone.


പിന്മഴയുടെ കാലത്തു യഹോവയോടു മഴെക്കു അപേക്ഷിപ്പിൻ ; യഹോവ മിന്നൽപിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവല്ലോ; അവൻ അവർക്കും വയലിലെ ഏതു സസ്യത്തിന്നുംവേണ്ടി മാരി പെയ്യിച്ചുകൊടുക്കും.


Ezekiel 34:26

I will make them and the places all around My hill a blessing; and I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing.


ഞാൻ അവയെയും എന്റെ കുന്നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിവേക്കും; ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴപെയ്യിക്കും; അതു അനുഗ്രഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും.


Psalms 72:6

He shall come down like rain upon the grass before mowing, Like showers that water the earth.


അരിഞ്ഞ പുല്പുറത്തു പെയ്യുന്ന മഴപോലെയും ഭൂമിയെ നനെക്കുന്ന വന്മഴപോലെയും അവൻ ഇറങ്ങിവരട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Showers?

Name :

Email :

Details :×