Showers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of shower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of shower.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 34:26

I will make them and the places all around My hill a blessing; and I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing.


ഞാൻ അവയെയും എന്റെ കുന്നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിവേക്കും; ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴപെയ്യിക്കും; അതു അനുഗ്രഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും.


Micah 5:7

Then the remnant of Jacob Shall be in the midst of many peoples, Like dew from the LORD, Like showers on the grass, That tarry for no man Nor wait for the sons of men.


യാക്കോബിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ പലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ യഹോവയിങ്കൽ നിന്നുള്ള മഞ്ഞുപോലെയും മനുഷ്യന്നായി താമസിക്കയോ മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്കായി കാത്തിരിക്കയോ ചെയ്യാതെ പുല്ലിന്മേൽ പെയ്യുന്ന മാരിപോലെയും ആകും.


Zechariah 10:1

Ask the LORD for rain In the time of the latter rain. The LORD will make flashing clouds; He will give them showers of rain, Grass in the field for everyone.


പിന്മഴയുടെ കാലത്തു യഹോവയോടു മഴെക്കു അപേക്ഷിപ്പിൻ ; യഹോവ മിന്നൽപിണർ ഉണ്ടാക്കുന്നുവല്ലോ; അവൻ അവർക്കും വയലിലെ ഏതു സസ്യത്തിന്നുംവേണ്ടി മാരി പെയ്യിച്ചുകൊടുക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Showers?

Name :

Email :

Details :×