Shown

Show Usage

Pronunciation of Shown  

   

English Meaning

  1. A past participle of show.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× show എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Show Enna Padhaththinte Munvinayecham | Show Enna Padhathinte Munvinayecham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 10:32

Jesus answered them, "Many good works I have shown you from My Father. For which of those works do you stone Me?"


യേശു അവരോടു: “പിതാവിന്റെ കല്പനയാൽ ഞാൻ പല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു; അവയിൽ ഏതു പ്രവൃത്തിനിമിത്തം നിങ്ങൾ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നു?” എന്നു ചോദിച്ചു.


Judges 13:23

But his wife said to him, "If the LORD had desired to kill us, He would not have accepted a burnt offering and a grain offering from our hands, nor would He have shown us all these things, nor would He have told us such things as these at this time."


ഭാര്യ അവനോടു: നമ്മെ കൊല്ലുവാൻ യഹോവേക്കു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഹോമയാഗവും ഭോജനയാഗവും കൈക്കൊൾകയോ ഇവ ഒക്കെയും നമുക്കു കാണിച്ചുതരികയോ ഈ സമയത്തു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം നമ്മെ അറിയിക്കയോ ചെയ്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


James 2:13

For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment.


കരുണ കാണിക്കാത്തവന്നു കരുണയില്ലാത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും; കരുണ ന്യായവിധിയെ ജയിച്ചു പ്രശംസിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Shown?

Name :

Email :

Details :×