Shown

Show Usage

Pronunciation of Shown  

English Meaning

  1. A past participle of show.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

show എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Show Enna Padhaththinte Munvinayecham | Show Enna Padhathinte Munvinayecham ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 13:23

But his wife said to him, "If the LORD had desired to kill us, He would not have accepted a burnt offering and a grain offering from our hands, nor would He have shown us all these things, nor would He have told us such things as these at this time."


ഭാര്യ അവനോടു: നമ്മെ കൊല്ലുവാൻ യഹോവേക്കു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഹോമയാഗവും ഭോജനയാഗവും കൈക്കൊൾകയോ ഇവ ഒക്കെയും നമുക്കു കാണിച്ചുതരികയോ ഈ സമയത്തു ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം നമ്മെ അറിയിക്കയോ ചെയ്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Exodus 26:30

And you shall raise up the tabernacle according to its pattern which you were shown on the mountain.


അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിൽവെച്ചു കാണിച്ചുതന്ന പ്രമാണപ്രകാരം നീ തിരുനിവാസം നിവിർത്തേണം.


Genesis 24:14

Now let it be that the young woman to whom I say, "Please let down your pitcher that I may drink,' and she says, "Drink, and I will also give your camels a drink'--let her be the one You have appointed for Your servant Isaac. And by this I will know that You have shown kindness to my master."


നിന്റെ പാത്രം ഇറക്കി എനിക്കു കുടിപ്പാൻ തരേണം എന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ: കുടിക്ക; നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാമെന്നു പറയുന്ന സ്ത്രീ തന്നേ നീ നിന്റെ ദാസനായ യിസ്ഹാക്കിന്നു നിയമിച്ചവളായിരിക്കട്ടെ; നീ എന്റെ യജമാനനോടു കൃപ ചെയ്തു എന്നു ഞാൻ അതിനാൽ ഗ്രഹിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Shown?

Name :

Email :

Details :×