Shuts

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of shut.
  2. Plural form of shut.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 3:8

Even when I cry and shout, He shuts out my prayer.


ഞാൻ ക്കുകി നിലവിളിച്ചാലും അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന തടുത്തുകളയുന്നു.


Revelation 3:7

"And to the angel of the church in Philadelphia write, "These things says He who is holy, He who is true, "He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens":


ഫിലദെൽഫ്യയിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആയി ആരും അടെക്കാതവണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതവണ്ണം അടെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു:


Job 5:16

So the poor have hope, And injustice shuts her mouth.


അങ്ങനെ എളിയവന്നു പ്രത്യാശയുണ്ടു; നീതികെട്ടവനോ വായ്പൊത്തുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Shuts?

Name :

Email :

Details :×