Shuts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of shut.
  2. Plural form of shut.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 John 3:17

But whoever has this world's goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him?


എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്നു മുട്ടുള്ളതു കണ്ടിട്ടു അവനോടു മനസ്സലിവു കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും?


Proverbs 21:13

Whoever shuts his ears to the cry of the poor Will also cry himself and not be heard.


എളിയവന്റെ നിലവിളിക്കു ചെവി പൊത്തിക്കളയുന്നവൻ താനും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഉത്തരം ലഭിക്കയില്ല.


Proverbs 17:28

Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.


മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭോഷനെപ്പോലും ജ്ഞാനിയായും അധരം അടെച്ചുകൊണ്ടാൽ വിവേകിയായും എണ്ണും.


×

Found Wrong Meaning for Shuts?

Name :

Email :

Details :×