Shuts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of shut.
  2. Plural form of shut.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 John 3:17

But whoever has this world's goods, and sees his brother in need, and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him?


എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകയുള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്നു മുട്ടുള്ളതു കണ്ടിട്ടു അവനോടു മനസ്സലിവു കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അവനിൽ എങ്ങനെ വസിക്കും?


Revelation 3:7

"And to the angel of the church in Philadelphia write, "These things says He who is holy, He who is true, "He who has the key of David, He who opens and no one shuts, and shuts and no one opens":


ഫിലദെൽഫ്യയിലെ സഭയുടെ ദൂതന്നു എഴുതുക: വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവനും ആയി ആരും അടെക്കാതവണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതവണ്ണം അടെക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു:


Proverbs 17:28

Even a fool is counted wise when he holds his peace; When he shuts his lips, he is considered perceptive.


മിണ്ടാതിരുന്നാൽ ഭോഷനെപ്പോലും ജ്ഞാനിയായും അധരം അടെച്ചുകൊണ്ടാൽ വിവേകിയായും എണ്ണും.


×

Found Wrong Meaning for Shuts?

Name :

Email :

Details :×