Sides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of side..
  2. Third-person singular simple present indicative form of side.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× side എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Side Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Side Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× വശങ്ങള്‍ - Vashangal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 30:3

And you shall overlay its top, its sides all around, and its horns with pure gold; and you shall make for it a molding of gold all around.


അതിന്റെ മേല്പലകയും ചുറ്റും അതിന്റെ പാർശ്വങ്ങളും കൊമ്പുകളും ഇങ്ങനെ അതു മുഴുവനും തങ്കംകൊണ്ടു പൊതിയേണം. അതിന്നു ചുറ്റും പൊന്നുകൊണ്ടു ഒരു വക്കും ഉണ്ടാക്കേണം.


Leviticus 19:27

You shall not shave around the sides of your head, nor shall you disfigure the edges of your beard.


ദേശം വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തു ദുഷ്കർമ്മംകൊണ്ടു നിറയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ മകളെ വേശ്യാവൃത്തിക്കു ഏല്പിക്കരുതു.


Ezekiel 39:17

"And as for you, son of man, thus says the Lord GOD, "Speak to every sort of bird and to every beast of the field: "Assemble yourselves and come; Gather together from all sides to My sacrificial meal Which I am sacrificing for you, A great sacrificial meal on the mountains of Israel, That you may eat flesh and drink blood.


മനുഷ്യപുത്രാ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സകലവിധ പക്ഷികളോടും എല്ലാ കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും നീ പറയേണ്ടുന്നതും: നിങ്ങൾ കൂടിവരുവിൻ ; നിങ്ങൾ മാംസം തിന്നുകയും രക്തം കുടിക്കയും ചെയ്യണ്ടേതിന്നു ഞാൻ യിസ്രായേൽപർവ്വതങ്ങളിൽ ഒരു മഹായാഗമായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അറുപ്പാൻ പോകുന്ന എന്റെ യാഗത്തിന്നു നാലുപുറത്തു നിന്നും വന്നുകൂടുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Sides?

Name :

Email :

Details :×