Sides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of side..
  2. Third-person singular simple present indicative form of side.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× വശങ്ങള്‍ - Vashangal‍
× side എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Side Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Side Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 37:5

And he put the poles into the rings at the sides of the ark, to bear the ark.


പെട്ടകം ചുമക്കേണ്ടതിന്നു ആ തണ്ടു പെട്ടകത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള വളയങ്ങളിൽ ചെലുത്തി.


Isaiah 66:12

For thus says the LORD: "Behold, I will extend peace to her like a river, And the glory of the Gentiles like a flowing stream. Then you shall feed; On her sides shall you be carried, And be dandled on her knees.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾക്കു കുടിപ്പാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവൾക്കു നദിപോലെ സമാധാനവും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന തോടുപോലെ ജാതികളുടെ മഹത്വവും നീട്ടിക്കൊടുക്കും; നിങ്ങളെ പാർ‍ശ്വത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു നടക്കയും മുഴങ്കാലിന്മേൽ ഇരുത്തി ലാളിക്കയും ചെയ്യും


Leviticus 19:27

You shall not shave around the sides of your head, nor shall you disfigure the edges of your beard.


ദേശം വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്തു ദുഷ്കർമ്മംകൊണ്ടു നിറയാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിന്റെ മകളെ വേശ്യാവൃത്തിക്കു ഏല്പിക്കരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Sides?

Name :

Email :

Details :×