Simon

Show Usage
   

English Meaning

  1. Sixpence coin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 10:5

Now send men to Joppa, and send for simon whose surname is Peter.


ഇപ്പോൾ യോപ്പയിലേക്കു ആളയച്ചു, പത്രൊസ് എന്നു മറുപേരുള്ള ശിമോനെ വരുത്തുക.


John 20:2

Then she ran and came to simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid Him."


അവൾ ഔടി ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെയും യേശുവിന്നു പ്രിയനായ മറ്റെ ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു: കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്നു എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു;


John 1:42

And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, He said, "You are simon the son of Jonah. You shall be called Cephas" (which is translated, A Stone).


അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; യേശു അവനെ നോക്കി: നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമോൻ ആകുന്നു; നിനക്കു കേഫാ എന്നു പേരാകും എന്നു പറഞ്ഞു; അതു പത്രൊസ് എന്നാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Simon?

Name :

Email :

Details :×