Simon

Show Usage
   

English Meaning

  1. Sixpence coin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Acts 8:24

Then simon answered and said, "Pray to the Lord for me, that none of the things which you have spoken may come upon me."


എന്നു ഞാൻ കാണുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു ശിമോൻ : നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതു ഒന്നും എനിക്കു ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ കർത്താവിനോടു എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


John 1:42

And he brought him to Jesus. Now when Jesus looked at him, He said, "You are simon the son of Jonah. You shall be called Cephas" (which is translated, A Stone).


അവനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; യേശു അവനെ നോക്കി: നീ യോഹന്നാന്റെ പുത്രനായ ശിമോൻ ആകുന്നു; നിനക്കു കേഫാ എന്നു പേരാകും എന്നു പറഞ്ഞു; അതു പത്രൊസ് എന്നാകുന്നു.


Mark 1:29

Now as soon as they had come out of the synagogue, they entered the house of simon and Andrew, with James and John.


അവിടെ ശിമോന്റെ അമ്മാവിയമ്മ പനിപിടിച്ചു കിടന്നിരുന്നു; അവർ അവളെക്കുറിച്ചു അവനോടു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Simon?

Name :

Email :

Details :×