Simon

Show Usage
   

English Meaning

  1. Sixpence coin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 1:36

And simon and those who were with Him searched for Him.


അവനെ കണ്ടപ്പോൾ: എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


John 1:40

One of the two who heard John speak, and followed Him, was Andrew, simon Peter's brother.


യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടു അവനെ അനുഗമിച്ച രണ്ടുപേരിൽ ഒരുത്തൻ ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രെയാസ് ആയിരുന്നു.


Luke 23:26

Now as they led Him away, they laid hold of a certain man, simon a Cyrenian, who was coming from the country, and on him they laid the cross that he might bear it after Jesus.


അവനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വയലിൽ നിന്നു വരുന്ന ശിമോൻ എന്ന ഒരു കുറേനക്കാരനെ അവർ പിടിച്ചു ക്രൂശ് ചുമപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമാറാക്കി.


×

Found Wrong Meaning for Simon?

Name :

Email :

Details :×