Sinews

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sinew.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 37:6

I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you; and you shall live. Then you shall know that I am the LORD.'


ഞാൻ നിങ്ങളുടെമേൽ ഞരമ്പുവെച്ചു മാംസം പിടിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ത്വക്കുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.


Job 40:17

He moves his tail like a cedar; The sinews of his thighs are tightly knit.


ദേവദാരുതുല്യമായ തന്റെ വാൽ അതു ആട്ടുന്നു; അതിന്റെ തുടയിലെ ഞരമ്പുകൾ കൂടി പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 37:8

Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over; but there was no breath in them.


പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി: അവയുടെ മേൽ ഞരമ്പും മാംസവും വന്നതും അവയുടെമേൽ ത്വകൂ പൊതിഞ്ഞതും കണ്ടു; എന്നാൽ ശ്വാസം അവയിൽ ഇല്ലാതെയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sinews?

Name :

Email :

Details :×