Sinner

Show Usage

Pronunciation of Sinner  

   

English Meaning

One who has sinned; especially, one who has sinned without repenting; hence, a persistent and incorrigible transgressor; one condemned by the law of God.

  1. One that sins or does wrong; a transgressor.
  2. A scamp.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പാപകര്‍മാവ് - Paapakar‍maavu | Papakar‍mavu
× അപരാധി - Aparaadhi | Aparadhi
× പാതകന്‍ - Paathakan‍ | Pathakan‍
× പാപകർമാവ് - Paapakarmaavu | Papakarmavu
× പതകന്‍ - Pathakan‍
× പാപി - Paapi | Papi
× അധര്‍മ്മാത്മാവ് - Adhar‍mmaathmaavu | Adhar‍mmathmavu
× കൃച്ഛറഗന്‍ - Kruchcharagan‍
× കലുഷന്‍ - Kalushan‍
× പാപാത്മാവ് - Paapaathmaavu | Papathmavu
× പാതകി - Paathaki | Pathaki
× പതിതന്‍ - Pathithan‍
× ആഗസ്വി - Aagasvi | agaswi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 9:25

He answered and said, "Whether He is a sinner or not I do not know. One thing I know: that though I was blind, now I see."


അതിന്നു അവൻ : അവൻ പാപിയോ അല്ലയോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഒന്നു അറിയുന്നു; ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Luke 15:7

I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.


അങ്ങനെ തന്നേ മാനസാന്തരം കൊണ്ടു ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതു നീതിമാന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ളതിനെക്കാൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു പാപിയെച്ചൊല്ലി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


Luke 15:10

Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents."


പിന്നെയും അവൻ പറഞ്ഞതു: ഒരു മനുഷ്യന്നു രണ്ടു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sinner?

Name :

Email :

Details :×