Sinners

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sinner, one who sins

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 1:10

My son, if sinners entice you, Do not consent.


മകനേ, പാപികൾ നിന്നെ വശീകരിച്ചാൽ വഴിപ്പെട്ടുപോകരുതു.


Luke 13:2

And Jesus answered and said to them, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans, because they suffered such things?


അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ആ ഗലീലക്കാർ ഇതു അനുഭവിക്കായാൽ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികൾ ആയിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുവോ? അല്ലല്ല, മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെതന്നേ നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


Hebrews 12:3

For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls.


നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ചു മടുക്കാതിരിപ്പാൻ പാപികളാൽ തനിക്കു നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊൾവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Sinners?

Name :

Email :

Details :×