Sinners

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of sinner, one who sins

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 33:14

The sinners in Zion are afraid; Fearfulness has seized the hypocrites: "Who among us shall dwell with the devouring fire? Who among us shall dwell with everlasting burnings?"


സീയോനിലെ പാപികൾ പേടിക്കുന്നു; വഷളന്മാരായവർക്കും നടുക്കം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; നമ്മിൽ ആർ ദഹിപ്പിക്കുന്ന തീയുടെ അടുക്കൽ പാർക്കും? നമ്മിൽ ആർ നിത്യദഹനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പാർക്കും?


Psalms 104:35

May sinners be consumed from the earth, And the wicked be no more. Bless the LORD, O my soul! Praise the LORD!


പാപികൾ ഭൂമിയിൽനിന്നു മുടിഞ്ഞുപോകട്ടെ; ദുഷ്ടന്മാർ ഇല്ലാതെയാകട്ടെ; എൻ മനമേ, യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക; യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ .


Luke 15:2

And the Pharisees and scribes complained, saying, "This Man receives sinners and eats with them."


ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Sinners?

Name :

Email :

Details :×