Sinners

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sinner, one who sins

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 9:10

All the sinners of My people shall die by the sword, Who say, "The calamity shall not overtake nor confront us.'


അനർത്ഥം ഞങ്ങളെ തുടർന്നെത്തുകയില്ല, എത്തിപ്പിടക്കയുമില്ല എന്നു പറയുന്നവരായി എന്റെ ജനത്തിലുള്ള സകലപാപികളും വാൾകൊണ്ടു മരിക്കും.


Luke 15:2

And the Pharisees and scribes complained, saying, "This Man receives sinners and eats with them."


ഇവൻ പാപികളെ കൈക്കൊണ്ടു അവരോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പറഞ്ഞു പിറുപിറുത്തു.


Luke 13:2

And Jesus answered and said to them, "Do you suppose that these Galileans were worse sinners than all other Galileans, because they suffered such things?


അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: ആ ഗലീലക്കാർ ഇതു അനുഭവിക്കായാൽ എല്ലാ ഗലീലക്കാരിലും പാപികൾ ആയിരുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുവോ? അല്ലല്ല, മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെതന്നേ നശിച്ചുപോകും എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sinners?

Name :

Email :

Details :×