English Meaning

  1. Plural form of sin.
  2. Third-person singular simple present indicative form of sin.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാപങ്ങള്‍ - Paapangal‍ | Papangal‍ ; ;പാപം ചെയ്യുന്നു - Paapam Cheyyunnu | Papam Cheyyunnu ;sin എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Sin Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Sin Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 24:47

and that repentance and remission of sins should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.


എന്റെ പിതാവു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും. നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽനിന്നു ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർപ്പിൻ എന്നും അവരോടു പറഞ്ഞു.


Luke 17:3

Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him; and if he repents, forgive him.


സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ ; സഹോദരൻ പിഴച്ചാൽ അവനെ ശാസിക്ക; അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവനോടു ക്ഷമിക്ക.


1 John 2:12

I write to you, little children, Because your sins are forgiven you for His name's sake.


കുഞ്ഞുങ്ങളേ, നിങ്ങൾക്കു അവന്റെ നാമം നിമിത്തം പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Sins?

Name :

Email :

Details :×