Situated

Show Usage

Pronunciation of Situated  

   

English Meaning

  1. Having a place or location; located: a cabin nicely situated on a quiet riverbank.
  2. Supplied with money: a family that has always been well situated.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന - Sthaapichirikkunna | Sthapichirikkunna
× സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട - Sthaapikkappetta | Sthapikkappetta

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 3:8

Are you better than No Amon That was situated by the River, That had the waters around her, Whose rampart was the sea, Whose wall was the sea?


നദികളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നതും ചുറ്റും വെള്ളം ഉള്ളതും സമുദ്രം വാടയും സമുദ്രം മതിലും ആയിരിക്കുന്നതുമായ നോ-അമ്മോനെക്കാൾ നീ ഉത്തമ ആകുന്നുവോ? കൂശും മിസ്രയീമും അവളുടെ ബലമായിരുന്നു; അതു സീമയില്ലാത്തതായിരുന്നു; പൂത്യരും ലൂബ്യരും നിന്റെ സഹായകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.


Ezekiel 27:3

and say to Tyre, "You who are situated at the entrance of the sea, merchant of the peoples on many coastlands, thus says the Lord GOD: "O Tyre, you have said, "I am perfect in beauty.'


തുറമുഖങ്ങളിൽ പാർക്കുംന്നവളും ഏറിയ ദ്വീപുകളിലെ ജാതികളുടെ വ്യാപാരിയും ആയുള്ളോവേ, യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: സോരേ, ഞാൻ പൂർണ്ണസുന്ദരിയാകുന്നു എന്നു നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 46:19

Now he brought me through the entrance, which was at the side of the gate, into the holy chambers of the priests which face toward the north; and there a place was situated at their extreme western end.


പിന്നെ അവൻ ഗോപുരത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിലുള്ള പ്രവേശനത്തിൽകൂടി എന്നെ വടക്കോട്ടു ദർശനമുള്ളതായി, പുരോഹിതന്മാരുടെ വിശുദ്ധമണ്ഡപങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുചെന്നു; അവിടെ ഞൻ പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തു ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Situated?

Name :

Email :

Details :×