Sixteen

Show Usage

Pronunciation of Sixteen  

   

English Meaning

Six and ten; consisting of six and ten; fifteen and one more.

  1. The cardinal number equal to the sum of 15 + 1.
  2. The 16th in a set or sequence.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പതിനാറ്‌ എന്ന അക്കം - Pathinaaru Enna Akkam | Pathinaru Enna Akkam
× പതിനാര്‍ - Pathinaar‍ | Pathinar‍
× പതിനാറ് എന്ന സംഖ്യ - Pathinaaru Enna Samkhya | Pathinaru Enna Samkhya
× പതിനാറായ - Pathinaaraaya | Pathinaraya
× ഷോഡശം - Shodasham
× ആറും പത്തും ചേര്‍ന്നത് - Aarum Paththum Cher‍nnathu | arum Pathum Cher‍nnathu
× പതിനാറ് എന്ന അക്കം - Pathinaaru Enna Akkam | Pathinaru Enna Akkam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 28:1

Ahaz was twenty years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem; and he did not do what was right in the sight of the LORD, as his father David had done.


ആഹാസ് വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു ഇരുപതു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; എന്നാൽ തന്റെ പിതാവായ ദാവീദ് ചെയ്തതുപോലെ യഹോവേക്കു പ്രസാദമായുള്ളതു ചെയ്തില്ല.


2 Chronicles 13:21

But Abijah grew mighty, married fourteen wives, and begot twenty-two sons and sixteen daughters.


അവൻ മരിച്ചുപോയി. എന്നാൽ അബീയാവു ബലവാനായ്തീർന്നു; അവൻ പതിന്നാലു ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടു പുത്രന്മാരെയും പതിനാറു പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിച്ചു.


Numbers 31:46

and sixteen thousand persons--


യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പാതിയിൽനിന്നു മോശെ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും അമ്പതിൽ ഒന്നു എടുത്തു യഹോവ മോശെയോടു കല്പിച്ചതുപോലെ യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തിലെ വേല ചെയ്യുന്ന ലേവ്യർക്കും കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Sixteen?

Name :

Email :

Details :×