Sixty

Show Usage

Pronunciation of Sixty  

   

English Meaning

Six times ten; fifty-nine and one more; threescore.

  1. The cardinal number equal to 6 × 10.
  2. A decade or the numbers from 60 to 69: They planned to retire in their sixties. The breeze kept the temperature in the sixties.
  3. The decade from 60 to 69 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആറാമത്തേത് - Aaraamaththethu | aramathethu
× അറുപതാമത്തേത്‌ - Arupathaamaththethu | Arupathamathethu
× ഷഷ്ഠി - Shashdi
× അറുപതാമത്‌ - Arupathaamathu | Arupathamathu
× ആറാമത്തെ - Aaraamaththe | aramathe
× ഷഷ്ടി - Shashdi
× അറുപത് - Arupathu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 40:14

He measured the gateposts, sixty cubits high, and the court all around the gateway extended to the gatepost.


അവൻ പൂമുഖം അളന്നു: ഇരുപതു മുഴം; ഗോപുരത്തിന്റെ മാടങ്ങൾ ചുറ്റും പ്രാകാരത്തിലേക്കു തുറന്നിരുന്നു.


Ezra 8:10

of the sons of Shelomith, Ben-Josiphiah, and with him one hundred and sixty males;


ശെലോമീത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ യോസിഫ്യാവിന്റെ മകനും അവനോടുകൂടെ നൂറ്ററുപതു പുരുഷന്മാരും.


Jeremiah 52:25

He also took out of the city an officer who had charge of the men of war, seven men of the king's close associates who were found in the city, the principal scribe of the army who mustered the people of the land, and sixty men of the people of the land who were found in the midst of the city.


നഗരത്തിൽനിന്നു അവൻ യോദ്ധാക്കളുടെ വിചാരകനായ ഒരു ഷണ്ഡനെയും നഗരത്തിൽവെച്ചു കണ്ട ഏഴു രാജപരിചാരകന്മാരെയും ദേശത്തിലെ ജനത്തെ പടെക്കു ശേഖരിക്കുന്ന സേനാപതിയുടെ രായസക്കാരനെയും നഗരത്തിൽ കണ്ട അറുപതു നാട്ടുപുറക്കാരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Sixty?

Name :

Email :

Details :×