Sixty

Show Usage

Pronunciation of Sixty  

   

English Meaning

Six times ten; fifty-nine and one more; threescore.

  1. The cardinal number equal to 6 × 10.
  2. A decade or the numbers from 60 to 69: They planned to retire in their sixties. The breeze kept the temperature in the sixties.
  3. The decade from 60 to 69 in a century.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അറുപതാമത്‌ - Arupathaamathu | Arupathamathu
× അറുപതാമത്തേത്‌ - Arupathaamaththethu | Arupathamathethu
× അറുപത് - Arupathu
× ഷഷ്ടി - Shashdi
× ആറാമത്തെ - Aaraamaththe | aramathe
× ഷഷ്ഠി - Shashdi
× ആറാമത്തേത് - Aaraamaththethu | aramathethu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 3:4

And we took all his cities at that time; there was not a city which we did not take from them: sixty cities, all the region of Argob, the kingdom of Og in Bashan.


അക്കാലത്തു നാം അവന്റെ എല്ലാപട്ടണങ്ങളും പിടിച്ചു; നാം അവരുടെ പക്കൽനിന്നു പിടിക്കാത്ത ഒരു പട്ടണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ബാശാനിലെ ഔഗിന്റെ രാജ്യമായ അറുപതു പട്ടണങ്ങളുള്ള അര്ഗ്ഗോബ് ദേശം ഒക്കെയും


Joshua 13:30

Their territory was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair which are in Bashan, sixty cities;


അവരുടെ ദേശം മഹനയീംമുതൽ ബാശാൻ മുഴുവനും ബാശാൻ രാജാവായ ഔഗിന്റെ രാജ്യമൊക്കെയും ബാശാനിൽ യായീരിന്റെ ഊരുകൾ എല്ലാംകൂടി അറുപതു പട്ടണങ്ങളും


Leviticus 27:3

if your valuation is of a male from twenty years old up to sixty years old, then your valuation shall be fifty shekels of silver, according to the shekel of the sanctuary.


ഇരുപതു വയസ്സുമുതൽ അറുപതുവയസ്സുവരെയുള്ള ആണിന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം നിന്റെ മതിപ്പു അമ്പതു ശേക്കെൽ വെള്ളി ആയിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sixty?

Name :

Email :

Details :×