Skins

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of skin..
  2. Third-person singular simple present indicative form of skin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 4:25

They shall carry the curtains of the tabernacle and the tabernacle of meeting with its covering, the covering of badger skins that is on it, the screen for the door of the tabernacle of meeting,


തിരുനിവാസത്തിന്റെ തിരശ്ശീല, സമാഗമനക്കുടാരം, അതിന്റെ മൂടുവിരി, തഹശുതോൽകൊണ്ടു അതിന്മേലുള്ള പുറമൂടി, സമാഗമനക്കുടാരത്തിന്റെ വാതിലിന്നുള്ള മറശ്ശീല,


Exodus 39:34

the covering of ram skins dyed red, the covering of badger skins, and the veil of the covering;


അന്താഴം, തൂൺ, ചുവടു, ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്തോൽകൊണ്ടുള്ള പുറമൂടി, തഹശൂതോൽകൊണ്ടുള്ള പുറമൂടി, മറയുടെ തിരശ്ശീല,


Exodus 35:23

And every man, with whom was found blue, purple, and scarlet thread, fine linen, goats' hair, red skins of rams, and badger skins, brought them.


നീലനൂൽ, ധൂമ്രനൂൽ, ചുവപ്പുനൂൽ, പഞ്ഞിനൂൽ, കോലാട്ടു രോമം, ചുവപ്പിച്ച ആട്ടുകൊറ്റന്തോൽ, തഹശൂതോൽ എന്നിവ കൈവശമുള്ളവർ അതു കൊണ്ടു വന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Skins?

Name :

Email :

Details :×