Smells

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of smell.
  2. Third-person singular simple present indicative form of smell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 39:25

At the blast of the trumpet he says, "Aha!' He smells the battle from afar, The thunder of captains and shouting.


കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുന്തോറും അതു ഹാ, ഹാ എന്നു ചിനെക്കുന്നു; പടയും പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കവും ആർപ്പും ദൂരത്തുനിന്നു മണക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Smells?

Name :

Email :

Details :×