Sodom

Show Usage

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 10:12

But I say to you that it will be more tolerable in that Day for sodom than for that city.


കോരസീനേ, നിനക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! ബേത്ത് സയിദേ, നിനക്കു അയ്യോ കഷ്ടം! നിങ്ങളിൽ നടന്ന വീര്യപ്രവൃത്തികൾ സോരിലും സീദോനിലും നടന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ പണ്ടുതന്നേ രട്ടിലും വെണ്ണീറിലും ഇരുന്നു മാനസാന്തരപ്പെടുമായിരുന്നു.


Genesis 18:26

So the LORD said, "If I find in sodom fifty righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes."


അതിന്നു യഹോവ: ഞാൻ സൊദോമിൽ, പട്ടണത്തിന്നകത്തു, അമ്പതു നീതിമാന്മാരെ കാണുന്നു എങ്കിൽ അവരുടെ നിമിത്തം ആ സ്ഥലത്തോടൊക്കെയും ക്ഷമിക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


Deuteronomy 32:32

For their vine is of the vine of sodom And of the fields of Gomorrah; Their grapes are grapes of gall, Their clusters are bitter.


അവരുടെ മുന്തിരിവള്ളി സൊദോംവള്ളിയിൽനിന്നും ഗൊമോരനിലങ്ങളിൽനിന്നും ഉള്ളതു; അവരുടെ മുന്തിരിപ്പഴം നഞ്ചും മുന്തിരിക്കുല കൈപ്പുമാകുന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Sodom?

Name :

Email :

Details :×