Pronunciation of Sold  

English Meaning

Solary; military pay.

  1. Past tense and past participle of sell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 2:14

And He found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money changers doing business.


ദൈവാലയത്തിൽ കാള, ആടു, പ്രാവു, എന്നിവയെ വിലക്കുന്നവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊൻ വാണിഭക്കാരെയും കണ്ടിട്ടു കയറുകൊണ്ടു ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടും കൂടെ എല്ലാവരെയും ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. പൊൻ വാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞു മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു;


Romans 7:14

For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin.


ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല പകെക്കുന്നതിനെ അത്രേ ചെയ്യുന്നതു.


Joel 3:3

They have cast lots for My people, Have given a boy as payment for a harlot, And sold a girl for wine, that they may drink.


അവർ എന്റെ ജനത്തിന്നു ചീട്ടിട്ടു ഒരു ബാലനെ ഒരു വേശ്യക്കു വേണ്ടി കൊടുക്കയും ഒരു ബാലയെ വിറ്റു വീഞ്ഞുകുടിക്കയും ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Sold?

Name :

Email :

Details :×