Pronunciation of Sold  

English Meaning

Solary; military pay.

  1. Past tense and past participle of sell.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 2:14

And He found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the money changers doing business.


ദൈവാലയത്തിൽ കാള, ആടു, പ്രാവു, എന്നിവയെ വിലക്കുന്നവരെയും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പൊൻ വാണിഭക്കാരെയും കണ്ടിട്ടു കയറുകൊണ്ടു ഒരു ചമ്മട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആടുമാടുകളോടും കൂടെ എല്ലാവരെയും ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നു പുറത്താക്കി. പൊൻ വാണിഭക്കാരുടെ നാണ്യം തൂകിക്കളഞ്ഞു മേശകളെ മറിച്ചിട്ടു;


Genesis 31:15

Are we not considered strangers by him? For he has sold us, and also completely consumed our money.


അവൻ ഞങ്ങളെ അന്യരായിട്ടല്ലയോ വിചാരിക്കുന്നതു? ഞങ്ങളെ വിറ്റു വിലയും എല്ലാം തിന്നു കളഞ്ഞുവല്ലോ.


Leviticus 25:48

after he is sold he may be redeemed again. One of his brothers may redeem him;


സംവത്സരം ഏറെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്നു തക്കവണ്ണം അവൻ തന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുവില തനിക്കു കിട്ടിയ പണത്തിൽനിന്നു മടക്കിക്കൊടുക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Sold?

Name :

Email :

Details :×