Soles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of sol3.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 1:7

Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. They sparkled like the color of burnished bronze.


അവയുടെ കാൽ ചൊവ്വുള്ളതും കാലടി കാളക്കിടാവിന്റെ കുളമ്പുപോലെയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താമ്രംപോലെ അവ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


Job 13:27

You put my feet in the stocks, And watch closely all my paths. You set a limit for the soles of my feet.


എന്റെ കാൽ നീ ആമത്തിൽ ഇട്ടു; എന്റെ നടപ്പൊക്കെയും കുറിച്ചുവെക്കുന്നു. എന്റെ കാലടികളുടെ ചുറ്റും വര വരെക്കുന്നു.


Isaiah 60:14

Also the sons of those who afflicted you Shall come bowing to you, And all those who despised you shall fall prostrate at the soles of your feet; And they shall call you The City of the LORD, Zion of the Holy One of Israel.


നിന്നെ ക്ലേശിപ്പിച്ചവരുടെ പുത്രന്മാർ‍ നിന്റെ അടുക്കൽ വണങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും; നിന്നെ നിൻ ദിച്ചവരൊക്കെയും നിന്റെ കാൽ പിടിച്ചു നമസ്കരിക്കും; അവർ‍ നിന്നെ യഹോവയുടെ നഗരം എന്നും യിസ്രായേലിൻ പരിശുദ്ധന്റെ സീയോൻ എന്നും വിളിക്കും


×

Found Wrong Meaning for Soles?

Name :

Email :

Details :×