Soles

Show Usage

English Meaning

  1. Plural of sol3.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 13:27

You put my feet in the stocks, And watch closely all my paths. You set a limit for the soles of my feet.


എന്റെ കാൽ നീ ആമത്തിൽ ഇട്ടു; എന്റെ നടപ്പൊക്കെയും കുറിച്ചുവെക്കുന്നു. എന്റെ കാലടികളുടെ ചുറ്റും വര വരെക്കുന്നു.


Isaiah 37:25

I have dug and drunk water, And with the soles of my feet I have dried up All the brooks of defense.'


ഞാൻ വെള്ളം കുഴിച്ചെടുത്തു കുടിക്കും; എന്റെ കാലടികളാൽ മിസ്രയീമിലെ സകലനദികളെയും വറ്റിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


Joshua 3:13

And it shall come to pass, as soon as the soles of the feet of the priests who bear the ark of the LORD, the Lord of all the earth, shall rest in the waters of the Jordan, that the waters of the Jordan shall be cut off, the waters that come down from upstream, and they shall stand as a heap."


സർവ്വഭൂമിയുടെയും നാഥനായ യഹോവയുടെ പെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാൽ യോർദ്ദാനിലെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ യോർദ്ദാനിലെ വെള്ളം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞിട്ടു മേൽനിന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ചിറപോലെ നിലക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Soles?

Name :

Email :

Details :×