Soles

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of sol3.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 1:7

Their legs were straight, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet. They sparkled like the color of burnished bronze.


അവയുടെ കാൽ ചൊവ്വുള്ളതും കാലടി കാളക്കിടാവിന്റെ കുളമ്പുപോലെയും ആയിരുന്നു; മിനുക്കിയ താമ്രംപോലെ അവ മിന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


Job 13:27

You put my feet in the stocks, And watch closely all my paths. You set a limit for the soles of my feet.


എന്റെ കാൽ നീ ആമത്തിൽ ഇട്ടു; എന്റെ നടപ്പൊക്കെയും കുറിച്ചുവെക്കുന്നു. എന്റെ കാലടികളുടെ ചുറ്റും വര വരെക്കുന്നു.


Joshua 4:18

And it came to pass, when the priests who bore the ark of the covenant of the LORD had come from the midst of the Jordan, and the soles of the priests' feet touched the dry land, that the waters of the Jordan returned to their place and overflowed all its banks as before.


യഹോവയുടെ സാക്ഷ്യപെട്ടകം ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ യോർദ്ദാന്റെ നടുവിൽനിന്നു കയറി; പുരോഹിതന്മാരുടെ ഉള്ളങ്കാൽ കരെക്കു പൊക്കിവെച്ച ഉടനെ യോർദ്ദാനിലെ വെള്ളം വീണ്ടും അതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കു വന്നു മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ തീരം കവിഞ്ഞു ഒഴുകി.


×

Found Wrong Meaning for Soles?

Name :

Email :

Details :×