English Meaning

  1. Plural form of son.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ആണ്‍മക്കള്‍ - Aan‍makkal‍ | an‍makkal‍
× son എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Son Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Son Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 13:9

Have you not cast out the priests of the LORD, the sons of Aaron, and the Levites, and made for yourselves priests, like the peoples of other lands, so that whoever comes to consecrate himself with a young bull and seven rams may be a priest of things that are not gods?


നിങ്ങൾ അഹരോന്റെ പുത്രന്മാരായ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അന്യദേശങ്ങളിലെ ജാതികളുടെ മര്യാദപ്രകാരം നിങ്ങൾക്കു പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കീട്ടില്ലയോ? ഒരു കാളകൂട്ടിയോടും ഏഴു ആട്ടുകൊറ്റന്മാരോടും കൂടെ കരപൂരണത്തിന്നു വന്ന ഏവനും ദൈവമല്ലാത്തവേക്കു പുരോഹിതനായ്തീരുന്നു.


Ephesians 2:2

in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience,


അവയിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പെ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാലഗതിയെയും ആകാശത്തിലെ അധികാരത്തിന്നും അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ആത്മാവിന്നും അധിപതിയായവനെയും അനുസരിച്ചു നടന്നു.


1 Chronicles 3:24

The sons of Elioenai were Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah, and Anani--seven in all.


എല്യോവേനായിയുടെ മക്കൾ: ഹോദവ്യാവു, എല്യാശീബ്, പെലായാവു, അക്കൂബ്, യോഹാനാൻ , ദെലായാവു, അനാനി ഇങ്ങനെ ഏഴുപേർ.


×

Found Wrong Meaning for Sons?

Name :

Email :

Details :×