Sorceries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sorcery.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Micah 5:12

I will cut off sorceries from your hand, And you shall have no soothsayers.


ഞാൻ ക്ഷുദ്രപ്രയോഗങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിൽനിന്നു ഛേദിച്ചുകളയും; ശകുനവാദികൾ നിനക്കു ഇനി ഉണ്ടാകയുമില്ല.


Acts 8:11

And they heeded him because he had astonished them with his sorceries for a long time.


ഇവൻ ആഭിചാരംകൊണ്ടു ഏറിയ കാലം അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കയാൽ അത്രേ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചതു.


Revelation 9:21

And they did not repent of their murders or their sorceries or their sexual immorality or their thefts.


തങ്ങളുടെ കുലപാതകം, ക്ഷുദ്രം, ദുർന്നടപ്പു, മോഷണം എന്നിവ വിട്ടു മാനസാന്തരപ്പെട്ടതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Sorceries?

Name :

Email :

Details :×