Souls

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of soul.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

soul എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Soul Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Soul Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 23:14

"Behold, this day I am going the way of all the earth. And you know in all your hearts and in all your souls that not one thing has failed of all the good things which the LORD your God spoke concerning you. All have come to pass for you; not one word of them has failed.


ഇതാ, ഞാൻ ഇന്നു സകലഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ള സകലനന്മകളിലുംവെച്ചു ഒന്നിന്നും വീഴ്ചവന്നിട്ടില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണഹൃദയത്തിലും പൂർണ്ണമനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു; സകലവും നിങ്ങൾക്കു സംഭവിച്ചു ഒന്നിന്നും വീഴ്ചവന്നിട്ടില്ല.


Jeremiah 31:12

Therefore they shall come and sing in the height of Zion, Streaming to the goodness of the LORD--For wheat and new wine and oil, For the young of the flock and the herd; Their souls shall be like a well-watered garden, And they shall sorrow no more at all.


അവർ വന്നു സീയോൻ മുകളിൽ കയറി ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും; ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ, കുഞ്ഞാടുകൾ, കാളകൂട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള യഹോവയുടെ നന്മയിലേക്കു ഔടിവരും; അവരുടെ പ്രാണൻ നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന തോട്ടം പോലെയാകും; അവർ ഇനി ക്ഷീണിച്ചു പോകയുമില്ല.


1 Peter 4:19

Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good, as to a faithful Creator.


അതുകൊണ്ടു ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സ്രഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേല്പിക്കട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Souls?

Name :

Email :

Details :×