Souls

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of soul.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× soul എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Soul Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Soul Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Peter 4:19

Therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good, as to a faithful Creator.


അതുകൊണ്ടു ദൈവേഷ്ടപ്രകാരം കഷ്ടം സഹിക്കുന്നവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ വിശ്വസ്തനായ സ്രഷ്ടാവിങ്കൽ ഭരമേല്പിക്കട്ടെ.


Psalms 72:13

He will spare the poor and needy, And will save the souls of the needy.


എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും അവൻ ആദരിക്കും; ദരിദ്രന്മാരുടെ ജീവനെ അവൻ രക്ഷിക്കും.


Acts 14:22

strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, "We must through many tribulations enter the kingdom of God."


വിശ്വാസത്തിൽ നില നിൽക്കേണം എന്നും നാം അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽകൂടി ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നും പ്രബോധിപ്പിച്ചു ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സു ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Souls?

Name :

Email :

Details :×