Souls

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of soul.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× soul എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Soul Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Soul Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 13:20

"Therefore thus says the Lord GOD: "Behold, I am against your magic charms by which you hunt souls there like birds. I will tear them from your arms, and let the souls go, the souls you hunt like birds.


അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ദേഹികളെ പറവ ജാതികളെപ്പോലെ വേട്ടയാടുന്ന നിങ്ങളുടെ രക്ഷകൾക്കു ഞാൻ വിരോധമായിരിക്കുന്നു; ഞാൻ അവയെ നിങ്ങളുടെ ഭുജങ്ങളിൽനിന്നു പറിച്ചുകീറി, ദേഹികളേ, നിങ്ങൾ പറവജാതികളെപ്പോലെ വേട്ടയാടുന്ന ദേഹികളെ തന്നേ വിടുവിക്കും


Psalms 72:13

He will spare the poor and needy, And will save the souls of the needy.


എളിയവനെയും ദരിദ്രനെയും അവൻ ആദരിക്കും; ദരിദ്രന്മാരുടെ ജീവനെ അവൻ രക്ഷിക്കും.


Isaiah 57:16

For I will not contend forever, Nor will I always be angry; For the spirit would fail before Me, And the souls which I have made.


ഞാൻ എന്നേക്കും വാദിക്കയില്ല; എല്ലായ്പോഴും കോപിക്കയുമില്ല; അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാവും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ദേഹികളും എന്റെ മുൻ പിൽ നിന്നു ക്ഷയിച്ചു പോകുമല്ലോ


×

Found Wrong Meaning for Souls?

Name :

Email :

Details :×