Spherically

Pronunciation of Spherically  

   

English Meaning

  1. In the manner of a sphere or globe.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഗോളാകാരമായി - Golaakaaramaayi | Golakaramayi
× ഗോളമായി - Golamaayi | Golamayi
× ഗോളവിഷയകമായി - Golavishayakamaayi | Golavishayakamayi
× ഗോളമായ - Golamaaya | Golamaya
× ഗോളഗണിതം - Golaganitham
× ഗോളവിഷകമായ - Golavishakamaaya | Golavishakamaya
× ഉണ്ടയായ - Undayaaya | Undayaya
×
× ഗോളവിഷയകമായി - Golavishayakamaayi | Golavishayakamayi
× വർത്തുളമായ - Varththulamaaya | Varthulamaya
× ഉരുണ്ടതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ - Urundathaayirikkunna Avastha | Urundathayirikkunna Avastha
× ഗോളാകാരം - Golaakaaram | Golakaram
× ഗോളശാസ്‌ത്രം - Golashaasthram | Golashasthram
× ഗോളാകാരമായ - Golaakaaramaaya | Golakaramaya
× ഗോളാകാരമായി - Golaakaaramaayi | Golakaramayi
× ഗോളമായി - Golamaayi | Golamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Spherically?

Name :

Email :

Details :×