Spies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of spy.
  2. Third person singular present tense of spy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 15:10

Then Absalom sent spies throughout all the tribes of Israel, saying, "As soon as you hear the sound of the trumpet, then you shall say, "Absalom reigns in Hebron!"'


എന്നാൽ അബ്ശാലോം യിസ്രായേൽഗോത്രങ്ങളിൽ എല്ലാടവും ചാരന്മാരെ അയച്ചു: നിങ്ങൾ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ അബ്ശാലോം ഹെബ്രോനിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്നു വിളിച്ചുപറവിൻ എന്നു പറയിച്ചിരുന്നു.


Hebrews 11:31

By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe, when she had received the spies with peace.


വിശ്വാസത്താൽ റാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു.


Judges 1:24

And when the spies saw a man coming out of the city, they said to him, "Please show us the entrance to the city, and we will show you mercy."


പട്ടണത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരുത്തനെ ഒറ്റുകാർ കണ്ടു അവനോടു: പട്ടണത്തിൽ കടപ്പാൻ ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരേണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോടു ദയചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Spies?

Name :

Email :

Details :×