Spies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural of spy.
  2. Third person singular present tense of spy.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 42:30

"The man who is lord of the land spoke roughly to us, and took us for spies of the country.


ദേശത്തിലെ അധിപതിയായവൻ ഞങ്ങൾ ദേശത്തെ ഒറ്റുനോക്കുന്നവർ എന്നു വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളോടു കഠിനമായി സംസാരിച്ചു.


Judges 18:8

Then the spies came back to their brethren at Zorah and Eshtaol, and their brethren said to them, "What is your report?"


പിന്നെ അവർ സോരയിലും എസ്തായോലിലും തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ വന്നു; സഹോദരന്മാർ അവരോടു: നിങ്ങൾ എന്തു വർത്തമാനം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവർ: എഴുന്നേല്പിൻ ; നാം അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുക; ആ ദേശം ബഹുവിശേഷം എന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതു എന്തു? ആ ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന്നു പോകുവാൻ മടിക്കരുതു.


Hebrews 11:31

By faith the harlot Rahab did not perish with those who did not believe, when she had received the spies with peace.


വിശ്വാസത്താൽ റാഹാബ് എന്ന വേശ്യ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ടു അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Spies?

Name :

Email :

Details :×