Squab

Pronunciation of Squab  

English Meaning

Fat; thick; plump; bulky.

  1. A young, newly hatched, or unfledged pigeon.
  2. A soft, thick cushion, as for a couch.
  3. A couch.
  4. Young and undeveloped; newly hatched or unfledged: a squab chick.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കുറുമുണ്ടൻ - Kurumundan ;ചിറകു മുളയ്‌ക്കാത്ത പ്രവിന്‍കുഞ്ഞ്‌ - Chiraku Mulaykkaaththa Pravin‍kunju | Chiraku Mulaykkatha Pravin‍kunju ;സ്ഥൂലിച്ച - Sthoolicha ;ഉരുളൻ തലയണ - Urulan Thalayana ;കനത്ത - Kanaththa | Kanatha ;പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്‌ - Pakshikkunju ;

കൊഴുത്ത - Kozhuththa | Kozhutha ;ഉരുളന്‍ തലയണ - Urulan‍ Thalayana ;പഞ്ഞിമെത്ത - Panjimeththa | Panjimetha ;ചിറകു മുളയ്ക്കാത്ത പ്രാവിന്‍ കുഞ്ഞ് - Chiraku Mulaykkaaththa Praavin‍ Kunju | Chiraku Mulaykkatha Pravin‍ Kunju ;മുണ്ടനായ - Mundanaaya | Mundanaya ;കൊഴുത്ത - Kozhuththa | Kozhutha ;തടിച്ചു കുറുകിയ - Thadichu Kurukiya ;കുറുകിത്തടിച്ച - Kurukiththadicha | Kurukithadicha ;കുറുമുണ്ടന്‍ - Kurumundan‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Squab?

Name :

Email :

Details :×