Stagey

Pronunciation of Stagey  

English Meaning

  1. Variant of stagy.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നാടകീയമായ - Naadakeeyamaaya | Nadakeeyamaya ;നാട്യോചിതമായ - Naadyochithamaaya | Nadyochithamaya ;കൃത്രിമമായ - Kruthrimamaaya | Kruthrimamaya ;നാട്യോചിതമായ - Naadyochithamaaya | Nadyochithamaya ; ;അഭിനയവിഷയകമായ - Abhinayavishayakamaaya | Abhinayavishayakamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Stagey?

Name :

Email :

Details :×