Statutes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of statute.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 105:45

That they might observe His statutes And keep His laws. Praise the LORD!


അവൻ ജാതികളുടെ ദേശങ്ങളെ അവർക്കും കൊടുത്തു; അവർ വംശങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനഫലം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്തു. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ .


Ezekiel 18:19

"Yet you say, "Why should the son not bear the guilt of the father?' Because the son has done what is lawful and right, and has kept all My statutes and observed them, he shall surely live.


എന്നാൽ മകൻ അപ്പന്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്നു നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു; മകൻ നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ചു എന്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചു നടക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കും.


Jeremiah 44:23

Because you have burned incense and because you have sinned against the LORD, and have not obeyed the voice of the LORD or walked in His law, in His statutes or in His testimonies, therefore this calamity has happened to you, as at this day."


നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ വാക്കു അനുസരിക്കാതെയും അവന്റെ ന്യായപ്രമാണവും ചട്ടങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രമാണിച്ചു നടക്കാതെയും ധൂപംകാട്ടി യഹോവയോടു പാപം ചെയ്കകൊണ്ടു, ഇന്നു ഈ അനർത്ഥം നിങ്ങൾക്കു വന്നു ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Statutes?

Name :

Email :

Details :×