Stench

Show Usage

Pronunciation of Stench  

   

English Meaning

To stanch.

  1. A strong, foul odor; a stink.
  2. A foul quality: the stench of corrupt government.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നാറ്റം - Naattam | Nattam
× ചൂര്‌ - Chooru

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 2:20

"But I will remove far from you the northern army, And will drive him away into a barren and desolate land, With his face toward the eastern sea And his back toward the western sea; His stench will come up, And his foul odor will rise, Because he has done monstrous things."


വടക്കുനിന്നുള്ള ശത്രുവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദൂരത്താക്കി വരണ്ടതും ശൂന്യവുമായോരു ദേശത്തേക്കു നീക്കി, അവന്റെ മുൻ പടയെ കിഴക്കെ കടലിലും അവന്റെ പിൻ പടയെ പടിഞ്ഞാറെ കടലിലും ഇട്ടുകളയും; അവൻ വമ്പു കാട്ടിയിരിക്കകൊണ്ടു അവന്റെ ദുർഗ്ഗന്ധം പൊങ്ങുകയും നാറ്റം കയറുകയും ചെയ്യും.


Amos 4:10

"I sent among you a plague after the manner of Egypt; Your young men I killed with a sword, Along with your captive horses; I made the stench of your camps come up into your nostrils; Yet you have not returned to Me," Says the LORD.


മിസ്രയീമിൽ എന്നപ്പോലെ ഞാൻ മഹാമാരി നിങ്ങളടെ ഇടയിൽ അയച്ചു നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരെ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നു നിങ്ങളുടെ കുതിരകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി; നിങ്ങളുടെ പാളയങ്ങളിലെ നാറ്റം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കയറുമാറാക്കി; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 34:3

Also their slain shall be thrown out; Their stench shall rise from their corpses, And the mountains shall be melted with their blood.


അവരുടെ ഹതന്മാരെ എറിഞ്ഞുകളയും; അവരുടെ ശവങ്ങളിൽനിന്നു നാറ്റം പുറപ്പെടും; അവരുടെ രക്തം കൊണ്ടു മലകൾ ഒഴുകിപ്പോകും.


×

Found Wrong Meaning for Stench?

Name :

Email :

Details :×