Stolen

Show Usage

Pronunciation of Stolen  

   

English Meaning

  1. Past participle of steal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 22:7

"If a man delivers to his neighbor money or articles to keep, and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double.


ഒരുത്തൻ കൂട്ടകാരന്റെ പറ്റിൽ പണമോ വല്ല സാധനമോ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഏല്പിച്ചിരിക്കെ അതു അവന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കളവുപോയാൽ കള്ളനെ പിടികിട്ടി എന്നുവരികിൽ അവൻ ഇരട്ടിപകരം കൊടുക്കേണം.


Genesis 31:19

Now Laban had gone to shear his sheep, and Rachel had stolen the household idols that were her father's.


ലാബാൻ തന്റെ ആടുകളെ രോമം കത്രിപ്പാൻ പോയിരുന്നു; റാഹേൽ തന്റെ അപ്പന്നുള്ള ഗൃഹവിഗ്രഹങ്ങളെ മോഷ്ടിച്ചു.


2 Samuel 19:41

Just then all the men of Israel came to the king, and said to the king, "Why have our brethren, the men of Judah, stolen you away and brought the king, his household, and all David's men with him across the Jordan?"


അപ്പോൾ യിസ്രായേൽപുരുഷന്മാർ ഒക്കെയും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിനോടു: ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാർ രാജാവിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ദാവീദിന്റെ സകലപരിചാരകന്മാരെയും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു യോർദ്ദാൻ കടത്തിയതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Stolen?

Name :

Email :

Details :×