Stolen

Show Usage

Pronunciation of Stolen  

   

English Meaning

  1. Past participle of steal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 19:41

Just then all the men of Israel came to the king, and said to the king, "Why have our brethren, the men of Judah, stolen you away and brought the king, his household, and all David's men with him across the Jordan?"


അപ്പോൾ യിസ്രായേൽപുരുഷന്മാർ ഒക്കെയും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിനോടു: ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാർ രാജാവിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ദാവീദിന്റെ സകലപരിചാരകന്മാരെയും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു യോർദ്ദാൻ കടത്തിയതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.


Obadiah 1:5

"If thieves had come to you, If robbers by night--Oh, how you will be cut off!--Would they not have stolen till they had enough? If grape-gatherers had come to you, Would they not have left some gleanings?


കള്ളന്മാർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാലോ, രാത്രിയിൽ പിടിച്ചുപറിക്കാർ വന്നാലോ--നീ എങ്ങനെ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു--അവർ തങ്ങൾക്കു മതിയാകുവോളം മോഷ്ടിക്കയില്ലയോ? മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുന്നവർ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ അവർ ഏതാനും കാലാപ്പഴം ശേഷിപ്പിക്കയില്ലയോ?


2 Samuel 21:12

Then David went and took the bones of Saul, and the bones of Jonathan his son, from the men of Jabesh Gilead who had stolen them from the street of Beth Shan, where the Philistines had hung them up, after the Philistines had struck down Saul in Gilboa.


അപ്പോൾ മുന്നൂറു ശേക്കെൽ തൂക്കമുള്ള താമ്രശൂലം ധരിച്ചവനും പുതിയ വാൾ അരെക്കു കെട്ടിയവനുമായി രാഫാമക്കളിൽ യിശ്ബിബെനോബ് എന്നൊരുവൻ ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Stolen?

Name :

Email :

Details :×