Stolen

Show Usage

Pronunciation of Stolen  

   

English Meaning

  1. Past participle of steal.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 22:7

"If a man delivers to his neighbor money or articles to keep, and it is stolen out of the man's house, if the thief is found, he shall pay double.


ഒരുത്തൻ കൂട്ടകാരന്റെ പറ്റിൽ പണമോ വല്ല സാധനമോ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഏല്പിച്ചിരിക്കെ അതു അവന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു കളവുപോയാൽ കള്ളനെ പിടികിട്ടി എന്നുവരികിൽ അവൻ ഇരട്ടിപകരം കൊടുക്കേണം.


Genesis 40:15

For indeed I was stolen away from the land of the Hebrews; and also I have done nothing here that they should put me into the dungeon."


എന്നെ എബ്രായരുടെ ദേശത്തുനിന്നു കട്ടുകൊണ്ടുപോന്നതാകുന്നു; ഈ കുണ്ടറയിൽ എന്നെ ഇടേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇവിടെയും യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.


2 Samuel 19:41

Just then all the men of Israel came to the king, and said to the king, "Why have our brethren, the men of Judah, stolen you away and brought the king, his household, and all David's men with him across the Jordan?"


അപ്പോൾ യിസ്രായേൽപുരുഷന്മാർ ഒക്കെയും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു രാജാവിനോടു: ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരായ യെഹൂദാപുരുഷന്മാർ രാജാവിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും ദാവീദിന്റെ സകലപരിചാരകന്മാരെയും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു യോർദ്ദാൻ കടത്തിയതു എന്തു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Stolen?

Name :

Email :

Details :×