Stones

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of stone.
  2. testicles, balls
  3. Third-person singular simple present indicative form of stone.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× stone എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Stone Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Stone Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 18:16

and saying, "Alas, alas, that great city that was clothed in fine linen, purple, and scarlet, and adorned with gold and precious stones and pearls!


അയ്യോ, അയ്യോ, മഹാനഗരമേ, നേരിയ തുണിയും ധൂമ്രവർണ്ണവും കടുഞ്ചുവപ്പും ധരിച്ചു പൊന്നും രത്നവും മുത്തും അണിഞ്ഞവളേ, ഇത്രവലിയ സമ്പത്തു ഒരു മണിക്ക്കുറുകൊണ്ടു നശിച്ചുപോയല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുഃഖിക്കും.


Ecclesiastes 10:9

He who quarries stones may be hurt by them, And he who splits wood may be endangered by it.


കല്ലു വെട്ടുന്നവന്നു അതുകൊണ്ടു ദണ്ഡം തട്ടും; വിറകു കീറുന്നവന്നു അതിനാൽ ആപത്തും വരും.


Lamentations 4:1

How the gold has become dim! How changed the fine gold! The stones of the sanctuary are scattered At the head of every street.


അയ്യോ, പൊന്നു മങ്ങിപ്പോയി, നിർമ്മല തങ്കം മാറിപ്പോയി, വിശുദ്ധരത്നങ്ങൾ സകലവീഥികളുടെയും തലെക്കൽ ചൊരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Stones?

Name :

Email :

Details :×