Storehouses

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of storehouse.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 1:17

The seed shrivels under the clods, storehouses are in shambles; Barns are broken down, For the grain has withered.


വിത്തു കട്ടകളുടെ കീഴിൽ കിടന്നു കെട്ടുപോകുന്നു; ധാന്യം കരിഞ്ഞുപോയിരിക്കയാൽ പാണ്ടികശാലകൾ ശൂന്യമായി കളപ്പുരകൾ ഇടിഞ്ഞുപോകുന്നു.


Deuteronomy 28:8

"The LORD will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand, and He will bless you in the land which the LORD your God is giving you.


യഹോവ നിന്റെ കളപ്പുരകളിലും നീ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും നിനക്കു അനുഗ്രഹം കല്പിക്കും; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു തരുന്ന ദേശത്തു അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും.


1 Chronicles 27:25

And Azmaveth the son of Adiel was over the king's treasuries; and Jehonathan the son of Uzziah was over the storehouses in the field, in the cities, in the villages, and in the fortresses.


രാജാവിന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിന്നു അദീയേലിന്റെ മകനായ അസ്മാവെത്ത് മേൽവിചാരകൻ . നിലങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കോട്ടകളിലും ഉള്ള പാണ്ടിശാലകൾക്കു ഉസ്സീയാവിന്റെ മകൻ യെഹോനാഥാൻ മേൽവിചാരകൻ .


×

Found Wrong Meaning for Storehouses?

Name :

Email :

Details :×