Straps

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of strap.
  2. Third-person singular simple present indicative form of strap.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 39:4

They made shoulder straps for it to couple it together; it was coupled together at its two edges.


അവർ അതിന്നു തമ്മിൽ ഇണെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമൽക്കണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി: അതു രണ്ടു അറ്റത്തും ഇണെച്ചിരുന്നു.


Exodus 39:18

The two ends of the two braided chains they fastened in the two settings, and put them on the shoulder straps of the ephod in the front.


രണ്ടു സരപ്പളിയുടെയും അറ്റം രണ്ടും അവർ കണ്ണി രണ്ടിലും കൊളുത്തി ഏഫോദിന്റെ ചുമൽക്കണ്ടങ്ങളിന്മേൽ മുൻ ഭാഗത്തു വെച്ചു.


Exodus 28:7

It shall have two shoulder straps joined at its two edges, and so it shall be joined together.


അതിന്റെ രണ്ടു അറ്റത്തോടു ചേർന്നതായി രണ്ടു ചുമൽക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കേണം. അങ്ങനെ അതു തമ്മിൽ ഇണെച്ചിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Straps?

Name :

Email :

Details :×