Streets

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of street.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× street എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Street Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Street Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 14:21

So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, "Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind.'


ദാസൻ മടങ്ങിവന്നു യജമാനനോടു അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ വീട്ടുടയവൻ കോപിച്ചു ദാസനോടു: നീ വേഗം പട്ടണത്തിലെ വീഥികളിലും ഇടത്തെരുക്കളിലും ചെന്നു ദരിദ്രന്മാർ, അംഗഹീനന്മാർ, കുരുടന്മാർ, മുടന്തന്മാർ, എന്നിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നു കല്പിച്ചു.


Acts 5:15

so that they brought the sick out into the streets and laid them on beds and couches, that at least the shadow of Peter passing by might fall on some of them.


രോഗികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നു, പത്രൊസ് കടന്നുപോകുമ്പോൾ അവന്റെ നിഴൽ എങ്കിലും അവരിൽ വല്ലവരുടെയുംമേൽ വീഴേണ്ടതിന്നു വീഥികളിൽ വിരിപ്പിന്മേലും കിടക്കമേലും കിടത്തും.


Ezekiel 11:6

You have multiplied your slain in this city, and you have filled its streets with the slain."


നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തിൽ നിഹതന്മാരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു വീഥികളെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെച്ചുമിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Streets?

Name :

Email :

Details :×