Stretches

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of stretch.
  2. Third-person singular simple present indicative form of stretch.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 30:25

Thus I will strengthen the arms of the king of Babylon, but the arms of Pharaoh shall fall down; they shall know that I am the LORD, when I put My sword into the hand of the king of Babylon and he stretches it out against the land of Egypt.


ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാബേൽരാജാവിന്റെ ഭുജങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തു; ഫറവോന്റെ ഭുജങ്ങൾ വീണുപോകും; ഞാൻ എന്റെ വാളിനെ ബാബേൽരാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടു അവൻ അതിനെ മിസ്രയീംദേശത്തിന്റെ നേരെ ഔങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ യഹോവ എന്നു അവർ അറിയും.


Job 26:7

He stretches out the north over empty space; He hangs the earth on nothing.


ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യത്തിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു.


Isaiah 31:3

Now the Egyptians are men, and not God; And their horses are flesh, and not spirit. When the LORD stretches out His hand, Both he who helps will fall, And he who is helped will fall down; They all will perish together.


മിസ്രയീമ്യർ ദൈവമല്ല, മനുഷ്യരത്രേ; അവരുടെ കുതിരകൾ ആത്മാവല്ല, ജഡമത്രേ; യഹോവ തന്റെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നവൻ ഇടറുകയും സഹായിക്കപ്പെടുന്നവൻ വീഴുകയും അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Stretches?

Name :

Email :

Details :×