Stretches

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of stretch.
  2. Third-person singular simple present indicative form of stretch.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 26:7

He stretches out the north over empty space; He hangs the earth on nothing.


ഉത്തരദിക്കിനെ അവൻ ശൂന്യത്തിന്മേൽ വിരിക്കുന്നു; ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കുന്നു.


Isaiah 44:24

Thus says the LORD, your Redeemer, And He who formed you from the womb: "I am the LORD, who makes all things, Who stretches out the heavens all alone, Who spreads abroad the earth by Myself;


നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും ഗർഭത്തിൽ നിന്നെ നിർമ്മിച്ചവനുമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യഹോവയായ ഞാൻ സകലവും ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഞാൻ തന്നേ ആകാശത്തെ വിരിക്കയും ഭൂമിയെ പരത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു; ആർ എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു?


Isaiah 31:3

Now the Egyptians are men, and not God; And their horses are flesh, and not spirit. When the LORD stretches out His hand, Both he who helps will fall, And he who is helped will fall down; They all will perish together.


മിസ്രയീമ്യർ ദൈവമല്ല, മനുഷ്യരത്രേ; അവരുടെ കുതിരകൾ ആത്മാവല്ല, ജഡമത്രേ; യഹോവ തന്റെ കൈ നീട്ടുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നവൻ ഇടറുകയും സഹായിക്കപ്പെടുന്നവൻ വീഴുകയും അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Stretches?

Name :

Email :

Details :×