Stringed

Show Usage

Pronunciation of Stringed  

   

English Meaning

Having strings; as, a stringed instrument.

  1. Music Having strings. Often used in combination: a six-stringed lute.
  2. Music Produced by stringed instruments: stringed chamber music.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നാര് - Naaru | Naru
× ചരട് - Charadu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 5:23

Take away from Me the noise of your songs, For I will not hear the melody of your stringed instruments.


നിന്റെ പാട്ടുകളുടെ സ്വരം എന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കുക; നിന്റെ വീണാനാദം ഞാൻ കേൾക്കയില്ല.


2 Chronicles 29:25

And he stationed the Levites in the house of the LORD with cymbals, with stringed instruments, and with harps, according to the commandment of David, of Gad the king's seer, and of Nathan the prophet; for thus was the commandment of the LORD by His prophets.


അവൻ ദാവീദിന്റെയും രാജാവിന്റെ ദർശകനായ ഗാദിന്റെയും നാഥാൻ പ്രവാചകന്റെയും കല്പനപ്രകാരം ലേവ്യരെ കൈത്താളങ്ങളോടും വീണകളോടും കിന്നരങ്ങളോടും കൂടെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിർത്തി; അങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാർമുഖാന്തരം യഹോവ കല്പിച്ചിരുന്നു.


1 Samuel 10:5

After that you shall come to the hill of God where the Philistine garrison is. And it will happen, when you have come there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a stringed instrument, a tambourine, a flute, and a harp before them; and they will be prophesying.


അതിന്റെ ശേഷം നീ ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാളം ഉള്ള ദൈവഗിരിക്കു എത്തും; അവിടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വീണ, തപ്പു, കുഴൽ, കിന്നരം എന്നിവയോടുകൂടെ പൂജാഗിരിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു പ്രവാചകഗണത്തെ കാണും; അവർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Stringed?

Name :

Email :

Details :×