Stringed

Show Usage

Pronunciation of Stringed  

   

English Meaning

Having strings; as, a stringed instrument.

  1. Music Having strings. Often used in combination: a six-stringed lute.
  2. Music Produced by stringed instruments: stringed chamber music.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ചരട് - Charadu
× നാര് - Naaru | Naru

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 5:12

and the Levites who were the singers, all those of Asaph and Heman and Jeduthun, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments and harps, and with them one hundred and twenty priests sounding with trumpets--


ആസാഫ്, ഹേമാൻ , യെദൂഥൂൻ എന്നിവരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരുമായി സംഗീതക്കാരായ ലേവ്യരെല്ലാവരും ചണവസ്ത്രം ധരിച്ചു കൈത്താളങ്ങളും വീണകളും കിന്നരങ്ങളും പിടിച്ചു യാഗപീ ത്തിന്നു കിഴക്കു കാഹളം ഊതിക്കൊണ്ടിരുന്ന നൂറ്റിരുപതു പുരോഹിതന്മാരോടുകൂടെ നിന്നു--


Isaiah 38:20

"The LORD was ready to save me; Therefore we will sing my songs with stringed instruments All the days of our life, in the house of the LORD."


യഹോവ എന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ ജീവപര്യന്തം യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ തന്ത്രിനാദത്തോടെ എന്റെ ഗീതങ്ങളെ പാടും.


2 Samuel 6:5

Then David and all the house of Israel played music before the LORD on all kinds of instruments of fir wood, on harps, on stringed instruments, on tambourines, on sistrums, and on cymbals.


ദാവീദും യിസ്രായേൽഗൃഹമൊക്കെയും സരളമരംകൊണ്ടുള്ള സകലവിധവാദിത്രങ്ങളോടും കിന്നരം, വീണ, തപ്പ്, മുരജം, കൈത്താളം എന്നിവയോടുംകൂടെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നൃത്തം ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Stringed?

Name :

Email :

Details :×