Stumbled

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of stumble.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 11:11

I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not! But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles.


എന്നാൽ അവർ വീഴേണ്ടതിന്നോ ഇടറിയതു എന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഒരു നാളും അല്ല; അവർക്കും എരിവു വരുത്തുവാൻ അവരുടെ ലംഘനം ഹേതുവായി ജാതികൾക്കു രക്ഷ വന്നു എന്നേയുള്ളു.


Psalms 27:2

When the wicked came against me To eat up my flesh, My enemies and foes, They stumbled and fell.


എന്റെ വൈരികളും ശത്രുക്കളുമായ ദുഷ്കർമ്മികൾ എന്റെ മാംസം തിന്നുവാൻ എന്നോടു അടുക്കുമ്പോൾ ഇടറിവീഴും.


Romans 9:32

Why? Because they did not seek it by faith, but as it were, by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone.


“ഇതാ, ഞാൻ സീയോനിൽ ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയും വെക്കുന്നു; അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ.


×

Found Wrong Meaning for Stumbled?

Name :

Email :

Details :×