Stumbling

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of stumble.
  2. The motion of one who stumbles.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കാൽവഴുതിപ്പോവുക - Kaalvazhuthippovuka | Kalvazhuthippovuka
×
× വീഴ്‌ച - Veezhcha
× കാലിടറുക - Kaalidaruka | Kalidaruka
× ഇടറിവീഴൽ - Idariveezhal
× ഇടറുക - Idaruka
× അബദ്ധം പറ്റുക - Abaddham Pattuka | Abadham Pattuka
× ഇടറല്‍ - Idaral‍
× പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന - Prathibandhamundaakkunna | Prathibandhamundakkunna
× തടസ്സം - Thadassam
× അബദ്ധകാരണം - Abaddhakaaranam | Abadhakaranam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 14:13

Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way.


അതുകൊണ്ടു നാം ഇനി അന്യോന്യം വിധിക്കരുതു; സഹോദരന്നു ഇടർച്ചയോ തടങ്ങലോ വെക്കാതിരിപ്പാൻ മാത്രം ഉറെച്ചുകൊൾവിൻ


Isaiah 8:14

He will be as a sanctuary, But a stone of stumbling and a rock of offense To both the houses of Israel, As a trap and a snare to the inhabitants of Jerusalem.


എന്നാൽ അവൻ ഒരു വിശുദ്ധമന്ദിരമായിരിക്കും; എങ്കിലും യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിന്നു രണ്ടിന്നും അവൻ ഒരു ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽപാറയും യെരൂശലേം നിവാസികൾക്കു ഒരു കുടുക്കും കണിയും ആയിരിക്കും.


Jeremiah 6:21

Therefore thus says the LORD: "Behold, I will lay stumbling blocks before this people, And the fathers and the sons together shall fall on them. The neighbor and his friend shall perish."


ആകയാൽ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ ഈ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇടർച്ചകളെ വേക്കും; പിതാക്കന്മാരും പുത്രന്മാരും ഒരുപോലെ അതിന്മേൽ തട്ടി വീഴും; അയൽക്കാരനും കൂട്ടുകാരനും നശിച്ചുപോകും.


×

Found Wrong Meaning for Stumbling?

Name :

Email :

Details :×