Superabundantly

   

English Meaning

  1. To a superabundant extent

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി - Kavinjozhukunnathaayi | Kavinjozhukunnathayi
×
× ബഹുലമായി - Bahulamaayi | Bahulamayi
× കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി - Kavinjozhukunnathaayi | Kavinjozhukunnathayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Superabundantly?

Name :

Email :

Details :×