Swords

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of sword.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 3:23

And they said, "This is blood; the kings have surely struck swords and have killed one another; now therefore, Moab, to the spoil!"


അതു രക്തമാകുന്നു; ആ രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പൊരുതു അന്യോന്യം സംഹരിച്ചുകളഞ്ഞു; ആകയാൽ മോവാബ്യരേ, കൊള്ളെക്കു വരുവിൻ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Ezekiel 32:27

They do not lie with the mighty Who are fallen of the uncircumcised, Who have gone down to hell with their weapons of war; They have laid their swords under their heads, But their iniquities will be on their bones, Because of the terror of the mighty in the land of the living.


അവർ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു വീരന്മാർക്കും ഭീതി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അസ്ഥികളിന്മേൽ ചുമന്നും തങ്ങളുടെ വാളുകളെ തലെക്കു കീഴെ വെച്ചുംകൊണ്ടു അഗ്രചർമ്മികളിൽ പട്ടുപോയ വീരന്മാരായി പടക്കോപ്പോടുകൂടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതല്ലയോ?


Ezekiel 32:12

By the swords of the mighty warriors, all of them the most terrible of the nations, I will cause your multitude to fall. "They shall plunder the pomp of Egypt, And all its multitude shall be destroyed.


വീരന്മാരുടെ വാൾകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ പുരുഷാരത്തെ വീഴുമാറാക്കും; അവരെല്ലാവരും ജാതികളിൽവെച്ചു ഉഗ്രന്മാർ; അവർ മിസ്രയീമിന്റെ പ്രതാപത്തെ ശൂന്യമാക്കും; അതിലെ പുരുഷാരമൊക്കെയും നശിച്ചുപോകും.


×

Found Wrong Meaning for Swords?

Name :

Email :

Details :×