Swore

Show Usage

Pronunciation of Swore  

   

English Meaning

  1. Past tense of swear.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 1:73

The oath which He swore to our father Abraham:


നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു


Deuteronomy 31:23

Then He inaugurated Joshua the son of Nun, and said, "Be strong and of good courage; for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you."


പിന്നെ അവൻ നൂന്റെ മകനായ യോശുവയോടു: ബലവും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഞാൻ യിസ്രായേൽമക്കളോടു സത്യംചെയ്ത ദേശത്തു നീ അവരെ എത്തിക്കും; ഞാൻ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും എന്നരുളിച്ചെയ്തു.


Judges 2:1

Then the Angel of the LORD came up from Gilgal to Bochim, and said: "I led you up from Egypt and brought you to the land of which I swore to your fathers; and I said, "I will never break My covenant with you.


അനന്തരം യഹോവയുടെ ഒരു ദൂതൻ ഗില്ഗാലിൽനിന്നു ബോഖീമിലേക്കു വന്നുപറഞ്ഞതു: ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു; നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശത്തേക്കു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു: നിങ്ങളോടുള്ള എന്റെ നിയമം ഞാൻ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കയില്ല എന്നും


×

Found Wrong Meaning for Swore?

Name :

Email :

Details :×