Swore

Show Usage

Pronunciation of Swore  

English Meaning

  1. Past tense of swear.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 11:9

and that you may prolong your days in the land which the LORD swore to give your fathers, to them and their descendants, "a land flowing with milk and honey.'


യഹോവ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരോടു സത്യംചെയ്ത ദേശമായി പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സോടിരിപ്പാനുമായി ഇന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന കല്പനകളൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ .


Deuteronomy 7:12

"Then it shall come to pass, because you listen to these judgments, and keep and do them, that the LORD your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers.


നിങ്ങൾ ഈ വിധികൾ കേട്ടു പ്രമാണിച്ചു നടന്നാൽ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യംചെയ്ത നിയമവും ദയയും നിനക്കായിട്ടു പാലിക്കും.


Joshua 1:6

Be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them.


ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്ക; ഞാൻ അവർക്കും കൊടുക്കുമെന്നു അവരുടെ പിതാക്കന്മാരോടു സത്യം ചെയ്ത ദേശം നീ ഈ ജനത്തിന്നു അവകാശമായി വിഭാഗിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Swore?

Name :

Email :

Details :×