Synagogues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of synagogue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 11:43

Woe to you Pharisees! For you love the best seats in the synagogues and greetings in the marketplaces.


പരീശന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം; നിങ്ങൾക്കു പള്ളിയിൽ മുഖ്യാസനവും അങ്ങാടിയിൽ വന്ദനവും പ്രിയമാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കു അയ്യോ കഷ്ടം;


Mark 1:39

And He was preaching in their synagogues throughout all Galilee, and casting out demons.


ഒരു കുഷ് രോഗി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുട്ടുകുത്തി: നിനക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.


Luke 13:10

Now He was teaching in one of the synagogues on the Sabbath.


അവിടെ പതിനെട്ടു സംവത്സരമായി ഒരു രോഗാത്മാവു ബാധിച്ചിട്ടു ഒട്ടും നിവിരുവാൻ കഴിയാതെ കൂനിയായോരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Synagogues?

Name :

Email :

Details :×