Synagogues

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of synagogue.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 12:11

"Now when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, do not worry about how or what you should answer, or what you should say.


എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരിപ്പെടേണ്ടാ;


Acts 24:12

And they neither found me in the temple disputing with anyone nor inciting the crowd, either in the synagogues or in the city.


ദൈവാലയത്തിലോ പള്ളികളിലോ നഗരങ്ങളിലോവെച്ചു ആരോടും വാദിക്കയെങ്കിലും പുരുഷാരത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നാതായി അവർ എന്നെ കണ്ടില്ല.


Acts 13:5

And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant.


സലമീസിൽ ചെന്നു യെഹൂദന്മാരുടെ പള്ളിയിൽ ദൈവവചനം അറിയിച്ചു. യോഹന്നാൻ അവർക്കും ഭൃത്യനായിട്ടു ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Synagogues?

Name :

Email :

Details :×