Tablets

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of tablet.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 9:11

And it came to pass, at the end of forty days and forty nights, that the LORD gave me the two tablets of stone, the tablets of the covenant.


നാല്പതു രാവും നാല്പതു പകലും കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു യഹോവ എന്റെ പക്കൽ നിയമത്തിന്റെ പലകകളായ ആ രണ്ടു കല്പലക തന്നതു.


Deuteronomy 10:4

And He wrote on the tablets according to the first writing, the Ten Commandments, which the LORD had spoken to you in the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly; and the LORD gave them to me.


മഹായോഗം ഉണ്ടായിരുന്ന നാളിൽ യഹോവ പർവ്വതത്തിൽ തീയുടെ നടുവിൽനിന്നു നിങ്ങളോടു അരുളിച്ചെയ്ത പത്തു കല്പനയും യഹോവ മുമ്പിലത്തെ എഴുത്തുപോലെ പലകകളിൽ എഴുതി, അവയെ എന്റെ പക്കൽ തന്നു.


Deuteronomy 10:1

"At that time the LORD said to me, "Hew for yourself two tablets of stone like the first, and come up to Me on the mountain and make yourself an ark of wood.


അക്കാലത്തു യഹോവ എന്നോടു: നീ മുമ്പിലത്തെപോലെ രണ്ടു കല്പലക വെട്ടിയെടുത്തു എന്റെ അടുക്കൽ പർവ്വതത്തിൽ കയറിവരിക; മരംകൊണ്ടു ഒരു പെട്ടകവും ഉണ്ടാക്കുക.


×

Found Wrong Meaning for Tablets?

Name :

Email :

Details :×