Takes

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of take.
  2. Plural form of take.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 27:8

For what is the hope of the hypocrite, Though he may gain much, If God takes away his life?


ദൈവം വഷളനെ ഛേദിച്ചു അവന്റെ പ്രാണനെ എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ അവന്നു എന്തു പ്രത്യാശ ശേഷിപ്പുള്ളു?


Luke 11:22

But when a stronger than he comes upon him and overcomes him, he takes from him all his armor in which he trusted, and divides his spoils.


അവനിലും ബലവാനായവൻ വന്നു അവനെ ജയിച്ചു എങ്കിലോ അവൻ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സർവ്വായുധവർഗ്ഗം പിടിച്ചുപറിച്ചു അവന്റെ കൊള്ള പകുതി ചെയ്യുന്നു.


Judges 11:24

Will you not possess whatever Chemosh your god gives you to possess? So whatever the LORD our God takes possession of before us, we will possess.


നിന്റെ ദേവനായ കെമോശ് നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ദേശത്തെ നീ അടക്കി അനുഭവിക്കയില്ലയോ? അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയുന്നവരുടെ അവകാശം ഞങ്ങളും അടക്കി അനുഭവിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Takes?

Name :

Email :

Details :×