Talking

Show Usage

Pronunciation of Talking  

English Meaning

That talks; able to utter words; as, a talking parrot.

  1. The action of the verb talk
  2. Present participle of talk.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ബുദ്ധിശൂന്യമായി സംസാരിക്കുക - Buddhishoonyamaayi Samsaarikkuka | Budhishoonyamayi Samsarikkuka ;സംസാരിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള - Samsaarikkaan‍ Kazhivulla | Samsarikkan‍ Kazhivulla ;ഉരിയാട്ടം - Uriyaattam | Uriyattam ;ഞാനാ ഓഫർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു - Njaanaa Ophar Svaagatham Cheyyunnu | Njana Ophar swagatham Cheyyunnu ;നർമ്മഭാഷണം - Narmmabhaashanam | Narmmabhashanam ;ഉണ്ണുമ്പോഴുള്ള സല്ലാപം - Unnumpozhulla Sallaapam | Unnumpozhulla Sallapam ;

വദ - Vadha ;സംസാരിക്കുന്ന - Samsaarikkunna | Samsarikkunna ;തുറന്നുപറയൽ - Thurannuparayal ;നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത സംസാരം - Niyanthranamillaaththa Samsaaram | Niyanthranamillatha Samsaram ;കുശുകുശുപ്പുണ്ടാകും - Kushukushuppundaakum | Kushukushuppundakum ;ആലാപം - Aalaapam | alapam ;സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള - Samsaarikkaan Kazhivulla | Samsarikkan Kazhivulla ;സംഭാഷണം - Sambhaashanam | Sambhashanam ;സംസാരം - Samsaaram | Samsaram ;സംസാരിക്കുക - Samsaarikkuka | Samsarikkuka ;വാദം - Vaadham | Vadham ;സംസാര - Samsaara | Samsara ;മധുരഭാഷണം - Madhurabhaashanam | Madhurabhashanam ;മിണ്ടാട്ടം - Mindaattam | Mindattam ;കിംവദന്തി ഉണ്ടാകും - Kimvadhanthi Undaakum | Kimvadhanthi Undakum ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 1:22

And just then, while she was still talking with the king, Nathan the prophet also came in.


അവൾ രാജാവിനോടു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ, നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വരുന്നു.


Ezekiel 33:30

"As for you, son of man, the children of your people are talking about you beside the walls and in the doors of the houses; and they speak to one another, everyone saying to his brother, "Please come and hear what the word is that comes from the LORD.'


മനുഷ്യപുത്രാ, നിന്റെ സ്വജാതിക്കാർ മതിലുകൾക്കരികത്തും വീട്ടുവാതിൽക്കലുംവെച്ചു നിന്നെക്കുറിച്ചു സംഭാഷിച്ചു: യഹോവയിങ്കൽനിന്നുണ്ടായ അരുളപ്പാടു എന്തെന്നു വന്നു കേൾപ്പിൻ എന്നു തമ്മിൽതമ്മിലും ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സഹോദരനോടും പറയുന്നു.


2 Kings 6:33

And while he was still talking with them, there was the messenger, coming down to him; and then the king said, "Surely this calamity is from the LORD; why should I wait for the LORD any longer?"


അവൻ അവരോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ അവന്റെ അടുക്കൽ എത്തി; ഇതാ, ഈ അനർത്ഥം യഹോവയാൽ വരുന്നു; ഞാൻ ഇനി യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നതു എന്തിന്നു എന്നു രാജാവു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Talking?

Name :

Email :

Details :×