Tares

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of tare.
  2. Plural form of tare.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 13:36

Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And His disciples came to Him, saying, "Explain to us the parable of the tares of the field."


അനന്തരം യേശു പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടു വീട്ടിൽ വന്നു, ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു: വയലിലെ കളയുടെ ഉപമ തെളിയിച്ചുതരേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. അതിന്നു അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു:


Matthew 13:30

Let both grow together until the harvest, and at the time of harvest I will say to the reapers, "First gather together the tares and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn.'


രണ്ടുംകൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ; കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കളപറിച്ചു കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.”


Matthew 13:29

But he said, "No, lest while you gather up the tares you also uproot the wheat with them.


അതിന്നു അവൻ : ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ കോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും.


×

Found Wrong Meaning for Tares?

Name :

Email :

Details :×