Tears

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of tear.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tear.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കണ്ണുനീര്‍ - Kannuneer‍ ; ;മിഴിനീര്‍ - Mizhineer‍ ;അശ്രു - Ashru ;tear എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Tear Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Tear Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;നയനജലം - Nayanajalam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 16:20

My friends scorn me; My eyes pour out tears to God.


എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു; എന്റെ കണ്ണോ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുന്നു.


Acts 20:19

serving the Lord with all humility, with many tears and trials which happened to me by the plotting of the Jews;


ഞാൻ ആസ്യയിൽ വന്ന ഒന്നാം നാൾ മുതൽ എല്ലായ്പോഴും നിങ്ങളോടുകൂടെ എങ്ങനെയിരുന്നു എന്നും വളരെ താഴ്മയോടും കണ്ണുനീരോടും യെഹൂദന്മാരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകളാൽ എനിക്കു ഉണ്ടായ കഷ്ടങ്ങളോടും കൂടെ


Micah 5:8

And the remnant of Jacob Shall be among the Gentiles, In the midst of many peoples, Like a lion among the beasts of the forest, Like a young lion among flocks of sheep, Who, if he passes through, Both treads down and tears in pieces, And none can deliver.


യാക്കോബിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ, അനേകവംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നേ, കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ ഒരു സിംഹംപോലെയും ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ബാലസിംഹംപോലെയും ആകും; അതു അകത്തു കടന്നാൽ ചവിട്ടി കടിച്ചുകീറിക്കളയും; വിടുവിപ്പാൻ ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Tears?

Name :

Email :

Details :×