Teeth

Show Usage

Pronunciation of Teeth  

English Meaning

pl. of Tooth.

  1. Plural of tooth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പല്ല്‌ - Pallu ;കരാളന്‍ - Karaalan‍ | Karalan‍ ;എയിറ് - Eyiru ;ദംഷ്ട്രം - Dhamshdram ;ദന്തം - Dhantham ;പല്ലുകൾ - Pallukal ;

പല്ല് - Pallu ;പല്ലു - Pallu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 18:2

"What do you mean when you use this proverb concerning the land of Israel, saying: "The fathers have eaten sour grapes, And the children's teeth are set on edge'?


അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു മക്കളുടെ പല്ലു പുളിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽദേശത്തു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലു പറയുന്നതു എന്തു?


Proverbs 10:26

As vinegar to the teeth and smoke to the eyes, So is the lazy man to those who send him.


ചൊറുക്ക പല്ലിന്നും പുക കണ്ണിന്നും ആകുന്നതുപോലെ മടിയൻ തന്നേ അയക്കുന്നവർക്കും ആകുന്നു.


Psalms 3:7

Arise, O LORD; Save me, O my God! For You have struck all my enemies on the cheekbone; You have broken the teeth of the ungodly.


യഹോവേ, എഴുന്നേൽക്കേണമേ; എന്റെ ദൈവമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒക്കെയും ചെകിട്ടത്തടിച്ചു; നീ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പല്ലു തകർത്തുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Teeth?

Name :

Email :

Details :×