Teeth

Show Usage

Pronunciation of Teeth  

   

English Meaning

pl. of Tooth.

  1. Plural of tooth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കരാളന്‍ - Karaalan‍ | Karalan‍
× ദന്തം - Dhantham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 57:4

My soul is among lions; I lie among the sons of men Who are set on fire, Whose teeth are spears and arrows, And their tongue a sharp sword.


എന്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു; അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നു; പല്ലുകൾ കുന്തങ്ങളും അസ്ത്രങ്ങളും നാവു മൂർച്ചയുള്ള വാളും ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ.


Revelation 9:8

They had hair like women's hair, and their teeth were like lions' teeth.


സ്ത്രീകളുടെ മുടിപോലെ അതിന്നു മുടി ഉണ്ടു; പല്ലു സിംഹത്തിന്റെ പല്ലുപോലെ ആയിരുന്നു.


Ezekiel 18:2

"What do you mean when you use this proverb concerning the land of Israel, saying: "The fathers have eaten sour grapes, And the children's teeth are set on edge'?


അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങാ തിന്നു മക്കളുടെ പല്ലു പുളിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾ യിസ്രായേൽദേശത്തു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലു പറയുന്നതു എന്തു?


×

Found Wrong Meaning for Teeth?

Name :

Email :

Details :×