Teeth

Show Usage

Pronunciation of Teeth  

   

English Meaning

pl. of Tooth.

  1. Plural of tooth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കരാളന്‍ - Karaalan‍ | Karalan‍
× ദന്തം - Dhantham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 57:4

My soul is among lions; I lie among the sons of men Who are set on fire, Whose teeth are spears and arrows, And their tongue a sharp sword.


എന്റെ പ്രാണൻ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുന്നു; അഗ്നിജ്വലിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നു; പല്ലുകൾ കുന്തങ്ങളും അസ്ത്രങ്ങളും നാവു മൂർച്ചയുള്ള വാളും ആയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രന്മാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ.


Proverbs 30:14

There is a generation whose teeth are like swords, And whose fangs are like knives, To devour the poor from off the earth, And the needy from among men.


എളിയവരെ ഭൂമിയിൽനിന്നും ദരിദ്രരെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽനിന്നും തിന്നുകളവാൻ തക്കവണ്ണം മുമ്പല്ലു വാളായും അണപ്പല്ലു കത്തിയായും ഇരിക്കുന്നോരു തലമുറ!


Psalms 3:7

Arise, O LORD; Save me, O my God! For You have struck all my enemies on the cheekbone; You have broken the teeth of the ungodly.


യഹോവേ, എഴുന്നേൽക്കേണമേ; എന്റെ ദൈവമേ, എന്നെ രക്ഷിക്കേണമേ. നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെ ഒക്കെയും ചെകിട്ടത്തടിച്ചു; നീ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പല്ലു തകർത്തുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Teeth?

Name :

Email :

Details :×