Pronunciation of Ten  

   

English Meaning

One more than nine; twice five.

  1. The cardinal number equal to 9 + 1.
  2. The tenth in a set or sequence.
  3. Something having ten parts, units, or members.
  4. Games A playing card marked with ten spots.
  5. A ten-dollar bill.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പത്ത് - Paththu | Pathu
× പത്തിലൊന്ന്‌ - Paththilonnu | Pathilonnu
× ദശം - Dhasham
× പത്തു - Paththu | Pathu
× പത്താമത്തെ - Paththaamaththe | Pathamathe
× പത്ത്‌ - Paththu | Pathu
× പത്താമത്തേത്‌ - Paththaamaththethu | Pathamathethu
× പത്ത് എന്ന സംഖ്യ - Paththu Enna Samkhya | Pathu Enna Samkhya
× ദശ - Dhasha
× പത്തമാത്തെ - Paththamaaththe | Pathamathe

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 5:2

And he said to me, "What do you see?" So I answered, "I see a flying scroll. Its length is twenty cubits and its width ten cubits."


അവൻ എന്നോടു: നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു: പാറിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുരുൾ ഞാൻ കാണുന്നു; അതിന്നു ഇരുപതു മുഴം നീളവും പത്തു മുഴം വീതിയും ഉണ്ടു എന്നു ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Ezekiel 45:14

The ordinance concerning oil, the bath of oil, is one-tenth of a bath from a kor. A kor is a homer or ten baths, for ten baths are a homer.


എണ്ണെക്കുള്ള പ്രമാണം: പത്തു ബത്ത് കൊള്ളുന്ന ഹോമെരായ ഒരു കോരിൽനിന്നു ബത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നു കൊടുക്കേണം; പത്തു ബത്ത് ഒരു ഹോമെർ.


Acts 25:6

And when he had remained among them more than ten days, he went down to Caesarea. And the next day, sitting on the judgment seat, he commanded Paul to be brought.


അവൻ ഏകദേശം എട്ടു പത്തു ദിവസം അവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ചശേഷം കൈസര്യകൂ മടങ്ങിപ്പോയി; പിറ്റെന്നു ന്യായാസനത്തിൽ ഇരുന്നു പൗലൊസിനെ വരുത്തുവാൻ കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Ten?

Name :

Email :

Details :×