Pronunciation of Tend  

   

English Meaning

To make a tender of; to offer or tender.

  1. To have a tendency: paint that tends toward bubbling and peeling over time.
  2. To be disposed or inclined: tends toward exaggeration.
  3. To move or extend in a certain direction: Our ship tended northward.
  4. To have the care of; watch over; look after: tend a child.
  5. To manage the activities and transactions of; run: tend bar; tend a store in the owner's absence.
  6. To be an attendant or servant.
  7. To apply one's attention; attend: no time to tend to my diary.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചായ്‌വുണ്ടാകുക - Chaayvundaakuka | Chayvundakuka
× പരിപാലിക്കുക - Paripaalikkuka | Paripalikkuka
× ഗൗനിക്കുക - Gaunikkuka | Gounikkuka
× പ്രവണയതുണ്ടായിരിക്കുക - Pravanayathundaayirikkuka | Pravanayathundayirikkuka
× അനുഗുണമായിരിക്കുക - Anugunamaayirikkuka | Anugunamayirikkuka
× ഉതകുക - Uthakuka
× പാലിക്കുക - Paalikkuka | Palikkuka
× കാക്കുക - Kaakkuka | Kakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 28:39

You shall plant vineyards and tend them, but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes; for the worms shall eat them.


നീ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ നട്ടു രക്ഷ ചെയ്യും; എങ്കിലും പുഴു തിന്നു കളകകൊണ്ടു വീഞ്ഞു കുടിക്കയില്ല; പഴം ശേഖരിക്കയുമില്ല.


Exodus 27:21

In the tabernacle of meeting, outside the veil which is before the Testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before the LORD. It shall be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel.


സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ സാക്ഷ്യത്തിന്നു മുമ്പിലുള്ള തിരശ്ശീലെക്കു പുറത്തു അഹരോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരും അതിനെ വൈകുന്നേരം മുതൽ പ്രഭാതം വരെ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ കത്തുവാന്തക്കവണ്ണം വെക്കേണം; ഇതു യിസ്രായേൽമക്കൾക്കു തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം.


Song of Solomon 8:12

My own vineyard is before me. You, O Solomon, may have a thousand, And those who tend its fruit two hundred.


എന്റെ സ്വന്ത മുന്തിരിത്തോട്ടം എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നു; ശലോമോനേ, നിനക്കു ആയിരവും ഫലം കാക്കുന്നവർക്കും ഇരുനൂറും ഇരിക്കട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Tend?

Name :

Email :

Details :



×